HomeHet doel en de methode der wetenschap van het koloniale rechtPagina 14

JPEG (Deze pagina), 833.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 20.18 MB

j,.
12 X
alles koopman, werkt met kalm geduld voort op de kleine i
grondslagen, waarop het zich vestigde en sticht en behoudt - s
helaas! niet altijd op eene wijze die gerechte kritiek kan door-
j staan - een handelsrijk, onevenredig groot aan zijnen om-
vang, doch eenmaal niet te uitgebreid voor zijnen handelsgeest;
gelukkiger dan zijn mededinger Denemarken , dat zijne koloniën I
langzamerhand zag vervallen. En zelfs de meerendeels mislukte jj
j" pogingen der Franschen zijn de aandacht niet onwaardig,
en kunnen hem doen zien, hoe weinig het baat, een volk in ‘
een richting te willen dwingen, die tegen zijn karakter strijdt. ­
Want er ligt waarheid in de opmerking - al is zij, zooals jl
ti alle dergelijke gezegden te sterk gekleurd - die de weinige
{ vatbaarheid der Franschen voor kolonisatie schildert: als de
ti Engelschen zich ergens nederzetten stichten zij voor alles een
beurs, de Spanjaarden een klooster en de Franschen een con-
X cert- en danszaal! Veel beteekenend is ook in dit opzicht het
A feit, dat in 1843 een expeditie ter bezitneming van de Mar-
kiezen-eilanden op weg ging: aan boord bevonden zich ambte­
narep, tolbeambten en gensdarmen - maar zonder kolonisten!
Toch schijnt ook Frankrijk thans te leeren, hoe men niet en-
kel koloniën veroveren, maar ook behouden kan. Bij al dit
i streven houdt alleen Duitschland zich op den achtergrond, maar !t
{ wanneer ook dat Rijk zich het vraagstuk der kolonisatie aan- j
trekt ­- en een en ander schijnt daarop wel te duiden ­- dan
’ staan ons merkwaardige dingen te wachten!
Welnu, bij die oneindige verscheidenheid van vormen, waarin "
de kolonisatie plaats heeft, treft men toch menigen trek aan,
die bijna onveranderlijk wederkeert. Ik wijs slechts ·op het .
absorbeerend vermogen van de nederzettingen der Europeanen
! onder minder beschaafde natiën, dat zich bijna zonder uitzon-
t dering op dezelfde wijze vertoont. Als vrienden ontvangen,
stellen deze zich met een klein plaatsje tevreden en zoeken uit- lt
sluitend handelsvoordeelen te verwerven. Geruimen tijd gelukt
,