HomeHet doel en de methode der wetenschap van het koloniale rechtPagina 12

JPEG (Deze pagina), 829.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 20.18 MB

w a j
i 10
jg der beginselen, welke uit den aard dier betrekkingen voort-
vloeien. Eene dergelijke vrije behandeling schijnt mij de alleen r
gerechtvaardigde in den kring van het Hooger Onderwijs: el-
g ders moge men zich met de uiteenzetting van het bestaande, `9
zonder meer, vergenoegen: hier past eene dergelijke methode niet. ç
Zoo heb ik het doel geschetst, dat ik met mijn onderwijs
beoog: -- thans rust de verplichting op mij, U mede te dee- F
jl len, langs welken weg ik dat wil bereiken. Vergunt mij daartoe
nog eenige oogenblikken uwe welwillende aandacht. »
Naar het toeschijnt, zal dé, meest vruchtdragende me- `
. thode die zijn, welke ik de vergelijkende zou noemen, en die ·
I, bestaat in de waarneming der feiten, welke zich in verschil-
lende landen en op verschillende tijden voordeden, en in hunne
nl onderlinge vergelijking, ten einde daaruit de rechtsregels te Q
ä leeren kennen en beoordeelen, die de betrekkingen tusschen
E koloniën en moederland ten allen tijde hebben beheerscht, en
de beginselen af te leiden, die ons bij de regeling dier betrek-
l kingen moeten besturen. Eene nauwgezette studie der bevol­ `
king èn van het moederland èn van de kolonie is daarbij een
eerste vereischte. Kent men het volk niet, dat als beheerscher A
optreedt en geeft men zich geen rekenschap van de trekken, ,
die zijn hoofdkarakter uitmaken, dan zal men ligt geneigd _,
, zijn, als algemeene regel aan te nemen, wat slechts uit zijnen.
A bizonderen aanleg moet worden verklaard. Slaat men geen .
acht op de staatsregeling, die in het moederland de rechtsbe-
trekkingen bepaalt, dan loopt men gevaar, den invloed te .
r miskennen, die deze ook op de betrekkingen tusschen moeder-
land en kolonie uitoefent, en dikwijls van overwegend belang
l is. En dat studie van land en volk, godsdienst en zeden, en , ,
t niet het minst der rechtsbegrippen van de onderworpen be-
volking evenzeer van hooge waarde is, zal wel van zelf wor-
den ingezien, wanneer men bedenkt, hoezeer ' de koloniën in j
l
l