HomeHet doel en de methode der wetenschap van het koloniale rechtPagina 11

JPEG (Deze pagina), 816.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 20.18 MB

ll .
l L
wijzen tijdelijk worden verzacht of onschadelijk gemaakt door
het zwaartepunt dan ginds, dan weder elders te verplaatsen,
maar het antagonisme blijft bestaan en moet vroeg of laat bij
F allen tot hetzelfde einde leiden.
Q Uit deze redeneering nu volgt, mijns inziens, van zelf het
jl doel, dat aan den beoefenaar der wetenschap van het koloniale
recht kan worden gesteld. moet trachten de natuurlijke
g wetten op te sporen, die de betrekkingen tusschen koloniën en
- moederland beheerschende, uit het feit der kolonisatie zelve
` voortvloeien en deze tot een systematisch geheel brengen, dat
1 hem tot richtsnoer kan strekken bij de behandeling e11 verkla-
w ring der regelingen, welke bij de verschillende koloniseerende
j volkeren bestonden of nog bestaan. Slechts weinige schreden zijn
j op dien weg gezet, en wanneer wij het werk van Sir George e
3 Gornewall Lewis uitzonderen, dat inderdaad eene eerste, zij
t het ook verre van volledige proeve eener systematische behan-
deling van dit onderwerp is, kunnen wij , behalve op de wer- '
ken van Roscher, Merivale en Leroy Beaulieu, - die meer de
,) staathuishoudkundige zijde van het vraagstuk opvatten -
j hoofdzakelijk slechts wijzen op de enkele, doch zeer gewichtige
1 bladzijden, die John Stuart Mill in zijne >>Considerations on re-
! presentative government" wijdt aan de betrekkingen tusschen
moederland en koloniën, en waarin hij ons met belangrijke
vraagstukken in aanraking brengt, wier oplossing niet altijd
als uitgemaakt kan beschouwd worden.
; Het aangegeven standpunt nu wensch ik in te nemen bij
g de behandeling der wetenschap, die aan mijne zorg is opge-
E dragen. Wel zal daarbij vooral het verband op den voorgrond
j moeten treden, dat tusschen Nederland en zijne koloniën be-
L staat, en zullen de regelingen, die dat verband beheerschen,
benevens de inwendige staatsinrichting dier koloniën de groot-
ste plaats in mijne lessen moeten innemen, doch zooveel mo-
l gelijk zal dit alles moeten gepaard worden aan de uiteenzetting
i