HomeHet doel en de methode der wetenschap van het koloniale rechtPagina 10

JPEG (Deze pagina), 846.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 20.18 MB

l
8
ä
Na al het gezegde geloof ik het recht te hebben tot eene
N zelfstandige en systematische behandeling der betrekkingen tus-
. sehen moederland en koloniën, en deze onder den naam »Ko­
j loniaal recht" samen te vatten. Maar evenals men bü meerdere
P onderdeelen der rechtswetenschap van een algemeen deel kan
j spreken en van een bizonder, in den zin van bepaaldelijk op I
één staat of groep van staten toepasselijk, zooals het Neder-
` landsehe staatsrecht in tegenstelling b. v. met het algemeene ij
constitutioneele staatsrecht en dan in de laatstgenoemde weten-
schap de verschillende trekken bijeenbrengt, welke eigen zijn ·
aan het wezen van den constitutioneelen regeeringsvorm; -
i evenzoo kan men ook bij het koloniale recht eene dergelijke
onderscheiding maken. Men kan zich bepalen tot het uiteen-
zetten van de betrekkingen, die tusschen Nederland en zijne
t koloniën bestaan en deze historisch toelichten en verklaren, ,,
maar men kan ook verder gaan, en zich op een ruimer stand- l
{ punt plaatsende, van een >> algemeen koloniaal recht" spreken. Het N
feit toch, dat meerdere natiën bezittingen buiten haar grond-
_ gebied verwierven en zich daar als overheersehers gedroegen, i'
doet, hoe verschillend dit ook moge zijn toegegaan, des niette- l
E min eene reeks van verschijnselen ontstaan, welke onderling j
i eene zoo groote verwantschap vertoonen, dat zij ons doen den- *
ken aan het bestaan van vaste wetten, die de koloniserende
volken onwillekeurig of zich desbewust moeten volgen. En hoe
N kan het ook anders, waar de grondoorzaak dier verschijnselen
zoo volkomen dezelfde is? Immers, steeds staan op den voor- A
. grond een land dat overheerscht en waar de zetel der regeering
gevestigd is, en een gebied, dat een min of meer zelfstandig ‘
bestuur bezit, doch aan het eerste onderworpen is, ofschoon
[ het bewoond wordt door eene bevolking, in zeden en gewoon- {
ten vaak hemelsbreed verschillende met die van het moeder-
land. De hier geschetste tegenstelling roept onvermijdelijk een
p strijd van belangen in het leven: deze kan op verschillende
{