HomeMacht und RechtPagina 13

JPEG (Deze pagina), 754.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

{E
x
tc
E 11
.t ëlëringipicn hcrauêtrctcn, unb in cbncrctcr, praftiïchcr Gjcïtaït
bic Cïbïlifibn bcr Sntcrcffcn, mic ber ëtimmungcn prbbbgircn.
äïäaë mir bic öffcntüchc Smcinung ncnncn, baê ift boch höch=
ftcnê bic älïïcinung bcr ámchrgahï, ja uit nicht cinmaf bicê,
ïDHb€ïl'I bic 2Dïcinung Sbcrjcnigcu, wcïchc cê bcrmögcn fich
Iautcr alê Qlnbcrc öffcntlich bcrnchmcn gu Iafïcn. (50 ift
cê auch mit ben ëlïcchtêübcrgcugungcn, bic mir boch nur in
bcm Cëinnc hcrrï ch cnbc ncnncn föuncn, bag bicálïèchrgahl
fic thcitt, bbcr auch nur bic Qfaffc Eëöcrjcnigcn, mcïchcn bcr
übcrmicgcnbc Ciiufluh gur êcitc ftcht. llnb mcnn cê nun
, nicht 2UIc ïinb, bic cincr Qlnficht hcipfïichtcn, mbburch mirb
bcnn ihr Snhaït, bic Eïcbrm, gum ëïtcchtc anbcrä aI§» baburch,
· bai; bcr mächtigc ïhcii bcn unmächtigcn ühcrmiubct? älïêit
Häbrlicbc Bctrachtct man baêà ëlïèittcfaltcr aI§» bic gbïbcnc gcit
bc§» @cmbhuhcitê=ëRccht§, bcr unmittcïharcn 8'1E€CI)ï§]C)l`DblICï1DlI.
g Gitaubt man bcuu abcr, bah bic ëïücchtêwllnglcichhcit, mcïchc
á bic gcïammtcn fbgialcn guftänbc burchbrang, bai; @crrcn=
rcöht unb .S§ërigfcit burch bic llchcrgcugung bcr gïDB€1T Slcaffc,
· bic mir Qäbïï ncnncn, in fricbïichcr Sï)Clï111D111C bamaïês gum
ëhcchtc gcmbrbcn ici? Càfhrïich gcuug flingt auë jcncr 8cit
hcrübcr ba§» äïêbrt bceä Gachfcnïpicgclê (3, 42, 6): _
Sla rcchtcr marhcit ib hcbct cgcnïcap Begin bnn gc=
· brangc unbc bnn bcugniïïc unbc bon unrcchtcr walt, bic
man hun albcrc in unrcchtc mbnhcit gctbgcn hcbct, uubc
nu marc rccht hchhcn mcl.
§ ?Iuch mit bcm ungcfchrichcncn äïïccht iït cê aïïb nicht
l . aubcrê, aI§‘» baä bic ïäragc, bh ciuc äRccht§»anficht mirftichcä
Sïccht {ci, fich baburch cutïchcibct, bai; ihr bic gmingcnbc ‘
Sïraft gur Cäcitc tritt. Sm óïaintcrgrunbc ftcht bahcr auch
‘ hier bic ïgragc bcr älïcachtz unb non bcn mibcrïtrcitcnbcn
y älïïciuungcn nurb bicjcnigc gum ungcïchrichcncn Sïcchtc mcï=
a