HomeLiberalisten en JodenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 790.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

‘~. « Q ¤< · ‘‘ <‘· ï"<""v’ ‘*""‘ ; ·­ A··- W-!
_ l i 7
l eertijds buiten de wet had geplaatst; bestond er voor de
j Jood geen critiek meer, maar slechts praesumtie van uit- l
j nemendheid; en kon het Joodsche element zijn woeling l
j even ongestoord als straffeloos voortzetten, veilig achter het
ondoordringbaar schild van weleer geleden onrecht. W i
. En wat nog opmerkelijker is, terwijl indiervoege de
Y Joodsche hoogheid over Europa zich van jaar tot jaar on- l
W belemmerd uitbreidde en elk verzet tegen haar streven voor-
` uit verlamd bleek, werkte de geestelijke opwekking onder de
j Protestantsche Christenen, langs geheel anderen weg, haars
; ondanks, zeer krachtig tot dezelfde uitkomst mede. l
Immers, uit die opwekking vloeide èn een verlevendigo
. zendingsijver voort, èn een verhoogde belangstelling in ,,de
` leer der laatste dingen.",
Die zendingsijver nu riep de Jodemnissie in het leven, die
vooral door de Engelsche, Schotsche en Amerikaansche Chris-
"·~· tenen met zeer aanzienlijke geldelijke offers gedreven is.
- · Men zag in, dat den Jood te emancipeeren, zonder hem
tevens het Evangelie van Jezus te prediken, half en dies
onzedelijk werk zou zijn.
De oude schuld werd ingezien. Het verzuim van vroegere `
` lauwheid wilde men inhalen. En zoo vloeide het goud in
de offerbus en deed de Hebreeuwsche letterkast op de druk-
kerij haar intocht en vormden zich geheele groepen van
wakkere en talentvolle mannen, om de oude roepstem:
i I/Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij geko-
men !" weêr onder Israël te doen weêrklinken.
l)it had ten gevolge, dat duizenden er zich aan wenden
om over den Harmen Jood" nooit dan met deernis en on-
beperkt vertrouwen te spreken, en wijl wat uw geld krijgt
steeds ook uw liefde na zich trekt, waren deeindelooze `
collecten voor de J odenhekeering het onfeilbare middel om
Q een goedhartigheid, die nietsdan goed wil hooren, ten op-
zichte van al wat maar Jood was in zeer wijden kring te
doen postvatten.
En bijna van gelijke strekking was de eschatologische
richting, die de Christenheid deze laatste decenniën in-
sloeg.
Het voorgevoel, dat er een machtige catastrophe ko-
mende is en dat deze catastrophe wel eens saam kon han-
' gen met de ontzettende gebeurtenissen, door Jezus en zijn
l
.T ia
j .