HomeLiberalisten en JodenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 786.00 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

. e j j
Er was toch in vroegere eeuwen door de Christenheid zoo
onmeêdogend hard tegen de Joden gezondigd. j
De Joden waren eeuwenlang erger dan de parialfs van j
Europa geweest, en als een soort van landloopers zonder j
. recht of menschenwaarde door volk en overheid als voet-
wisch misbruikt. .
Eerst de Hervorming had hierin wijziging ten goede ge- Y
bracht en met name aan onze gastvrije regenten komt de W
eere toe, van voor het eerst den Jood een plek voor liet `
` ­ hol van zijn voet te hebben aangeboden, waarop hij met j
eere als mensch en, ongehinderd in zijn Joodsche eigen- ;
aardigheden, zoo in maatschappelijken als kerkelijken zin,
positie kon nemen. .
Toch bleven de Joden allerwegen in Europa, en zoo ook `
ten onzent, nog aan exceptioneele bepalingen overeenkom-
stig hun exceptioneelen toestand gebonden, tot eindelijk eerst
de Fransche Revolutie ook dezen slagboom deed wegvallen "·~·
en den besnedenen met den gedoopten burger op voet van t ·
onvoorwaardelijke gelijkheid bracht.
Diep beschaamd over eigen vroegere ongerechtigheid,
heeft toen de Christenheid schier in alle landen deze betee-
kenisvolle vrucht der revolutie als een harer uituemendste `
consequentiën toegejuicht. Ze inistte, door de schuld van
‘ het verleden, die zedelijke veerkracht tot een onbevangen
­ zelfstandig oordeel, waar alleen een goede consciëntie den
man van karakter mede begiftigt. En was daardoor oorzaak
dat de algeheele emancipatie der Joden tot stand kwam.
niet krachtens de beginselen van het Evangelie, maar op
grond van overwegingen die lijnrecht tegen deze beginselen
overstaan.
Dit nu dwong natuurlijk tot zóóver meêhollen op het
eens ingeslagen pad, als de Liberalisten slechts goedvonden
voort te rennen. Zoo werd, bij wijze van terugslag, een ,,
zeker dweepen met de Joden, in Europa’s tesetaaraer krin-
gen, gangbare gewoonte. En, naar de wet der logica, die uit
l elk worteldenkbeeld steeds al de kiemen uitdrijft, had dit
_ons ten laatste in den weêrloozen toestand gebracht, dat
elk woord, dat men over de Joden andere dan met lof
E spreken dorst, aanstonds werd uitgekreten als verraad aan
i de heilige zaak van beschaving en vooruitgangw
j Ongemerkt kwamen zoo boven de wet te staan die men '
l X
E E !