HomeLiberalisten en JodenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 595.90 KB

TIFF (Deze pagina), 5.61 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

~ -,__'»¥A ‘ q,,.,...,•·,"¢».·,,,«·`«;•·4>¤»¤•;;­­.x-¤.ux•«v.gx•r:;·*; _.t1‘" r"" ‘,j _ ' " _,' ‘__l` , _ ,'_’,"_Q"§'[':L`:,,_';,ï ilïlvfr ll _r l K. Y nvr I pu" Hiv vv'. _' . u
¥ ` j
1
ij l
jj j
l
LIBERALISTEN EN JODEN.
I
I. ·
Al meer vestigt zich de aandacht der publieke opinie op j
den ongelooflijken invloed, die heden ten dage op de lotge­ 1
vallen van Europa wordt uitgeoefend door de Joden.
Men komt van lieverleê tot de ontdekking, dat, onder
den mantel van Liberalisme, metterdaad de Joden heer en
meester in ons werelddeel zijn geworden, en niet slechts de
. publieke opinie in de meeste landen, maar ook de interna-
.»· tionale betrekkingen tusschen de Kabinetten beheerschen.
Ei De oogen gaan er voor open, dat de gang der Europee-
sche gebeurtenissen en evenzoo de ontwikkelingsgang van
het leven in Kerk en Maatschappij op verrassende wijze zijn
verklaring vindt, zoodra men niet langer verzuimt, dezen
invloed van het Joodsche element meê in rekening te
brengen.
En wat het pijnlijkst is, of men wil of niet, men kan
zich, na deugdelijke verkenning van het terrein, hoe smar­ j
telijk het ook valle, de waarheid niet verheelen, dat er aan
een afdoend terugdringen van dien invloed naar juister even-
l redigheden voorshands niet te denken valt.
Dat deze gewichtige waarheid nu pas, en niet eer, in uit-
gebreider kring tot het publieke bewustzijn van onze tijdge-
i nooten doordrong, had zijn natuurlijke oorzaak.
Men wilde aan een nieuwe bestrijding van de Joden
niet aan.
4 ,
j i
ll