HomeLiberalisten en JodenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 559.03 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

C f _w,,-wr”,w.i, . A.. ,, .A», J: » ··‘· · ‘ ‘V· <‘<‘ "‘
l l
i` ä
« l
i
1
1
( ~ j
l Deze artikelen ,,Liberalisten en Joden" waren opgesteld
E voor het eenvoudige publiek van de Standaard en maken
è ‘ dus geen de minste aanspraak op het wetenschappelijk
‘ karakter van een ,,studie".
Dat ze desniettemin afzonderlijk in het licht komen,
vindt dan ook in niets anders zijn oorzaak, dan in de -
onjuiste, om niet te zeggen door en door valsche, voor-
stelling, die in sommige grootere dagbladen, maar vooral
. in de provinciale pers, van den inhoud dezer artikelen ge-
‘ geven is.
Bijna zonder uitzondering toch heeft men het doen voor-
‘ komen, als werd met deze artikelen een beweging op touw
l gezet, om den haat der Christenen tegen de Joden aan te
‘ blazen en te tornen aan hun burgerlijke rechten.
` tp Tegenover zulk een lasterlijke houding der liberalistisch-
J oodsehe pers lag in afzonderlijke uitgave dezer artikelen
M het eenige, maar dan ook afdoende, middel tot verweer.
li Ook het publiek dat de Standaard niet volgt. kan dan nu
met eigen oogen beoordeelen, hoe droef het met de waar-
heidsliefde van menig orgaan der publieke opinie staat.
ï Immers, uit deze artikelen blijkt: lo. dat niets door ons l
tegen de Joden, maar veel tegen de afvallige Christenen
‘ _? gezegd is; 20. dat de laatdunkende wijze, waarop vele
ëï
I .
Ql. · M, C W in p ,4,