HomeLiberalisten en JodenPagina 38

JPEG (Deze pagina), 639.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

l
36
i Tels, Keyzer en Lion, dat was het Driemanschap!
2. Dat het invloedrijke correspondentiebureau van ’s Gra-
venhage geheel in Joodsche handen is; J
3. dat de verslagen der Tweede Kamer büna uitsluitend Q
door Joodsche journalisten bewerkt worden; en
4·. dat het hier te lande werkende telegraphisch bureau A
insgelijks door Joden wordt bediend.
Hierin ligt voor de Joden eer een tableau d’/zcnneur dan E
een schande. Althans wij verklaren, niet in te zien, wat
uit dit feit anders ten hunnen opzichte ware af te leiden,
dan een eervol getuigenis voor de gevatheid en energie van
het Joodsche talent; - mits men het feit als zoodanlg t
` maar staan late. _
Immers, tegenover het allesbeheerschend gewicht van dit T
viervoudig feit doet het niets ter wereld af, of er in de =
provinciën een tal van kleine blaadjes, als de N. Zuzfensche j,
en de N. Awnlzemsclze, onder niet­Joodscheleiding staan. Of I`
zal men niet meer zeggen mogen, dat onze rivieren van .
de bergen afkomen, omdat er een Dommel­Aa bij Den
Bosch en een Oude-Diepje in Groningen loopen, zonder '
ooit bergen te hebben gezien ?
Doet het evenmin iets af, hoeveel procent Joodsche ele-
menten er nu nog op deze redactiebureaux overbleven. Of
leeft Nieuwenhuijzen in het Nut niet meer voort, omdat
de Hervormde afvalligen er allengs de Mennonieten schier uit _
verdrongen hebben?
En doet het ten slotte al even weinig af, of er thans
in Vaderland en Nieuws van den Dag bladen van andere
origine opkwamen. Of was het dan niet juist de strekking · ‘
van heel ons betoog, om aan te toonen dat er in ons land "
_ tweeërlei soort van Joden zijn: de Joden van den bloede
en de Joden naar den geest? _