HomeLiberalisten en JodenPagina 37

JPEG (Deze pagina), 562.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

V POSTSCRIPTUM. D
Gelijk te begrijpen viel, heeft vooral het Dagblad van ‘
Zuid­HolZand en ’s Gravenhage zich onze opmerking over l
_ den Joodschen oorsprong van onze invloedrijke dagbladpers
aangetrokken. j
Het was dan ook voor dit blad vooral een heet hangijzer. 1
j Verbeeld u: een oorgaan, dat jaren lang aan het hoofd
5 der Obristelq/c­conservatieve coalitie stond, nu tentoongesteld
als meê afkomstig van de Joodsch­liberalistische, altijd min
. of meer aan het Christendom vgandige, persfamilie! I _
T Gretig drukte het dan ook in zijn kolommen eerst een
ç stukske over, dat uit de pen van een J oodsclr polemist naar
j de pers van het Handelsblad was gekomen; en schreef later
‘ i zelf een zeer bezadigd hoofdartikel, nog al met interliniën,
om de ongegrondheid van ons beweren aan te toonen. D
( Over dat scherpe entreület uit het Handelsblad is reeds
j recht gedaan; en wat nu dat hoofdartikel betreft, daartegen .
" ' zal het voldoende zijn te constateeren: .
· 1. dat de drie groote, invloedrijke bladen, waardoor hier
q te lande (de Roomschen uitgezonderd) de dagbladpers werd
wat ze is, tot hun tegenwoordigen bloei en beteekenis zijn
. gebracht door drie Joodsche hoofdredacteurs, t. w. het Han-
` W delsblad door den heer Keyzer, de N. Roll. Oom-. door
den heer Mr. Tels, en het Dagblad door den heer Is. Lion.
¢
l
l