HomeLiberalisten en JodenPagina 35

JPEG (Deze pagina), 743.86 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

· 33
achteruitgaat en verwoesting wordt aangericht door zonde
, van zinnelijkheid. Maar met dat al wenschen we volstrekt
" niet blind te zijn voor het groote feit, dat althans de or-
thodoxe Joden, ­­- en zij zijn verreweg de meesten in aan-
` tal,­- zich dusver vrij hielden van de drankzonde, en door
‘ een teedcr aantrekken van de banden van het huislijk leven,
jg een milieu aan hun jonger geslacht verzekeren, dat nog
weêrstand kan bieden aan veel kwaad.
, ` Hierin ligt een zedelijk element, dat, ook uit een oog-
· · punt van volkswelvaart, erkenning en waardeering verdient,
_ ·en, - waarom het niet uitgesproken? - wel een Chris-
tenheid tot jaloerschheid mocht verwekken, die. met zooveel
heerlijker geestelijk kapitaal, zooveel minder resultaat wint.
We spraken daarom in de tweede plaats uit, dat alleen
g een bestrgding door geestelqlcc meerderheid ons tegenover de
` Joden voegt. ,
Wat nog niet lang geleden voorkwam, dat een modern
predikant in den Amsterdamschen Kerkeraad Dr. van
Ronkel het woord ,,smous" nariep, is slechts de te krasse`
uiting van een gezindheid, die tegenover de Joden nog 1
tamelijk algemeen heerscht, en die we ten sterkste afkeuren j
. en bestrijden. J
We zijn volstrekt niet sentimenteel en wenschen aller-
minst te vergeten, dat er op de Joden een heilige bloed-
. schuld rust, en dat de schrikkelijke tafereelen van Gabbatha .
en Golgotha nog nawerken.
Maar juist daarom wenschen wij niet in den geest der
_ _ Joden, maar in den geest van onzen Heer en Heiland te
` handelen, die, als Hij gescholden werd, niet wederschold,
r maar voor zijn veryolgers bad. lj
j Hem, Hem, den Christus, onteert al wie den Jood met ’
, bitterheid aangrijpt, en het is in zijn naam dat we tegen
A . · elke J odenverguizing met nadruk prctesteeren.
, Bestrijden willen wij hen, maar, voor een eerlijk kamp- ,
l gericht, bestrijden naar den geest. 4
j En voorts willen we onze missie onder hen volbrengen
een missie die volstrekt zich niet bepalen mag tot den ar-
, beid onzer missioizazrm, maar een missie moet zijn waar
; elk Christen aan deelneemt.
i Die missie moet daarin bestaan, dat we de aanraking met
H ‘ Joden niet mijden maar zoeken, en in die aanraking steeds .
; · l
O
l .