HomeLiberalisten en JodenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 733.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

_ 32 '
En ten tweede door den strijd, dien het Caucasische ele-
ment in Australië en Californië tegen de Chineezen voert. 5
Bij dien strijd toch (waarover we nu niet kunnen uit-
wijden en waarover in de Revue des deux Mendes van _ _
nl September informatie is te vinden) komt telkens klaarder
uit, dat de vraag of een natie een andere natie, die zich ‘
niet met haar vereenzelvigt, op voet van gelijkheid in haar
midden dulden kan, eenvoudig een vraagstuk is van het
cigfer, en dat zoodra er voor over het hoofd groeien vrees ·
komt, van geen strijd om het recht, maar alleen van een ' `
strijd om de levens-existentie sprake is. E -
Te meer nu het Handelsblad op eene haar redactie zoo
weinig eerende wijze, nog eer ze wist wat we wilden, tegen ,
ons uitvoer, als wilden we de Joden aan hun burgerrechten
komen, stellen we er daarom prijs op te verklaren, dat elke 9
poging om den Joden eens gegeven rechten te ontnemen,
af zou stuiten op onzen onverwinlijken tegenstand; dat, al
hadden de Joden deze rechten nog niet, wij er voor zouden
zijn, hun die te verleenen; en dat we, om kort te gaan
elke bestrijding van den Jood afkeuren, waarbij de wapenen
over en weêr, op rechtsterrein, ongelijk zouden zijn.
Aan deze verklaring, waarvan we overneming in letter- ‘
lijke bewoordingen door alle bladen verzoeken, die onze
bedoeling volkomen valsch aan hun lezers hebben voorge-
steld, haasten we ons intusschen toe te voegen: ez. dat X
hiermeê volstrekt het onlooehenbare feit niet wegvalt, dat
de Joden wel met ons van eenzelfde rijk, maar niet van j
eenzelfde natie zijn, en wel ter dege als gasten in ons _ · . ·
midden verkeeren; alsmede b. dat men zich zeer vergissen
zou, indien men den invloed van de Joden ten onzent voor f
zoo onschuldig hield en voor hun reactie tegen het Chris- i
tendom de oogen dicht deed. r
En 44. dat de eenige verhouding, die den Christen tegenover g
de Joden voegt, is, een wedijver niet Israël in zedelghen
ernst, een besträding door geestelg/ce meerderheid en een
missie onder hen van onze liefde, van onze gaven en ons j
woord. j
We kennen het Joodsche leven te zeer van nabij, om j
niet te weten, hoe ook in hun familiën de zedelijke ernst l
é
i
O
l .