HomeLiberalisten en JodenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 703.74 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

j U 30 `
Kl ’ de quaestie, niet om dat algemeen Theisme, maar om de
· belijdenis van den Christus als den Gezalfde Gods tegen te
staan, ‘ dan komt èn in Moens èn in Godefroy èn in de
|» Meijier het fanatisme van het Joodsche hart boven en kent _
~ hun zelotisme vooral tegen de Antirevolutionairen maat s ‘
· noch grens. J ·
ij Als eenmaal het Christendom er onder is, zal de Jood
g wel weêr voor het geloof in God tegen het radicalisme
ij strijden. Maar voorshands hangt de weegschaal naar den _ .
ij negatieven kant over. f ·
In dat opzicht was zelfs de positie van den weêrgaloos 9
hard behandelden Lion, als redacteur van het Dagblad, boe L `
j schijnbaar onwaar ook, toch in den grond niet onoprecht. j
gj - Er is een station op den Liberalistischen weg, waarbij de
Jood halt en rechtsomkeert maakt.
jl A En van dat station heeft deze vaardige schrijver, zij het j
jj W ook met niet altijd even heilige inspiratie, niet zoo geheel
valschelijk geprofeteerd. T
[ [
jj 3. Er bestaat geen de minste aanleiding, om aan de
jï Joden iets van de rechten te ontnemen, waarvan hun op §
­ dit oogenblik het bezit gewaarborgcl is.
‘ 2
i Dat we ook deze quaestie ter sprake brengen, is na-
ä tuurlijk. e v . j
ïï Froude en vooral Goldwin Smith wilden onder de En-
gelsche liberalen dien weg wel op, en wat vooral opmer-
, kelijk is: vóór uitsluiting van de Joden van alle openbare .
ambten is ook de man, die onder alle mannen thans het y'
El meest in Europa te zeggen heeft, de Duitsche Rijkskanse­ _ ’
lier Vorst von Bismarck.
Immers, nog voo1· kort citeerde de antirevolutionaire 5
Deutsche Reichspost deze, deels niet onschoone, Bismarck­ ii
sche zinsnee . _
r 1
,,Ich bin kein Feind der Juden. Ich liebe sie sogar unter
` Umständen. Ich gönne ihnen auch alle Rechte, nur nicht das, j
in einem ohristlicben Staate ein obrigkeitliches Amt j
ë zu bekleiden .... Ich bin der Meinung, dasz der Begriff des
g christlichen Staates so alt sei, wie das ci­oleoant heilige römische l
E i Reich; so alt, wie sammtliche europäische Staateu; dasz er gerade
l

‘ l