HomeLiberalisten en JodenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 783.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.57 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

I `
l .
i l
. 28 j A
a W
j ken. Of, wil men, dat ons publiek, naar het bekende ge- '
tuigenis van dien Opperrabijn, er toch de oogen voor zou
openen, ,,dat de Joden in massa de Christenen bekeerd
hebben," om af te vallen van den Zone Gods, en dat .
alzoo de Jodenbevolking. hier­te lande welhaast eevzanilliocvz
sterk is, bestaande uit 70,000 Semitische plus 900,000 _
j Caucasische Joden, in afkomst verschillend, maar, èn in
jj geestelijk belijden, èn in hun afkeer van den Christus Gods,
iq ééll. 1 .
Het feit dat Godefroy, de Joodsche afgevaardigde, ook
jj nu weer de theologische rol heeft waargenomen, toen er j
jj van Liberalistische zij over het geestelijk karakter der on- j
derwijswet moest geredekaveld, stelde nog onlangs dit hoogst i
opmerkelijke feit in zeer helder licht. _ j
jj Wel zou men hiertegen kunnen aanvoeren, dat Gladstone ` E
en zijn volgelingen in Engeland openlijk tegen de Joden
zijn opgetreden, maar, van naderbij bezien, is ook dit slechts 2
_ bewijs te meer voor onze stelling. ï
l Immers, de door en door leugenachtige gewoonte, die j
vroeger hier te lande bestond, om de Engelsche Liberalen j
voor geestverwanten van onze Liberalistische cöterie te doen l
doorgaan, wordt thans van alle kanten opgegeven. ’
lt Reeds de houding der Engelsche Liberalen bij de behan-
ei deling der onderwijswet gaf aan die onhoudbare opinie een ~
voelbare knak; en toen nu Gladstone den moed had, bo-
vendien nog tegen de Turken te ageeren, wier partij schier
5 geheel de Europeesch-Joodsche pers koos, toen begon al-
Q lengs de klove, die tusschen onze Liberalisten en Engelands . ,
g Liberalen gaapt, zóó voor ieder zichtbaar te worden, dat
zelfs het Nieuws v. d. Dag er een artikeltje over schreef,
om toch tegen het op één lijn stellen van beiden te waar- ·`
schuwen. ‘ '
E Ook onze lezers zijn dan nu ook genoeg op de hoogte, ·
l om uitnemend goed te weten, dat juist het antirevolutionaire. g
¥ element, dat het Christenvolk van Groot­Brittanje en j
vooral het door en door Puriteinsche Schotland, de kern j
. uitmaken van de Gladstone°sche partij. En houdt men dit
in het oog, dan is het feit dat Gladstone, Froude en vooral g
' Goldwin Smith met klem en kracht de kreet van ,,220 Jewry ! " j
,; ook in den lande van overzee dorsten aanheffen, wel verre i
van met ons betoog in strijd te zijn, ons veeleer het wel- j
6
. g jg j j