HomeLiberalisten en JodenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 683.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.57 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

fçi · 27
' Maar voor het oogenblik, - en daarvan wenschen we dat
men zich diep doordringe, - is die invloed nog metterdaad
overheersohend en kan die met de partij­tyrannie van het l
, Liberalisme worden vereenzelvigd.
j Niet alsof alle Joden hoofd voor hoofd op die doolpaden
$ meezwierven. Eer integendeel dient erkend, dat er ook on-
der hen fiere en onafhankelijke geesten zijn, die weigeren
zich door het Liberalisme te laten blinddoeken, en nu reeds
uitnemend doorzien, dat het Liberalisme straks ook hen ach-
ter zich laat, om het moderne Heidendom in de armen te
snellen: . W j
Exoeptiën zijn er dus alleszins. Doch let men nu niet op ‘
wat uitzondering, maar op wat regel is, dan dient het feit
voortaan aan niemands aandacht te ontglippen, dat het Li- j
F beralisme van den hoofdsehedel tot de voetzool met den 4
J oodschen geest overdropen is, en dat onze afgevallen Chris- in
r tenen in euvelen zin een soort van ,,Proselyten der deure" l
vormen in de voorportalen van Israëls Synagoog. 4
l_.._. . ri

vn.
ik Aan het einde van onze artikelenreeks gekomen, vatten
, we de slotsommen van het voorafgaand betoog saàm in
’ deze vier conclusiën: J
1
1. Het gevaar van het oogenblik ligt niet daarin, dat ä
de Joden het Liberalisme trcetelen, maar veel meer hierin,
dat onze Liberalisten door en door verjooclseht
U, Van meet af (van achteren zal dit niemand ontkennen,
ook al schoot aanvankelijk de wijsheid der gepassioneerde l
_ redactiën van Handelsblad, Dagblad en tutti gaanti in haar j
voorbarigheid te kort) van meet af werd de pijl in deze
artikelen gericht, niet op het Jodendom, maar op het Libe-
ralisme. Wat we onzen lezers duidelijk wilden maken en
op het hart binden, was niet, dat ze in den Jood toch
vooral een gevaarlijk Liberalist zouden zien, maar dat ze
in den Liberalist toch den verlcapten Jood zouden ontdek-
ii