HomeLiberalisten en JodenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 764.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

‘j' 25
*2 maakt, die het proces bedroeg, waardoor uit het Jodendom,
. in zijn verbasterden vorm, zich, onder Gods inwerking, het
Z Christendom ontwikkelde. Ze belijden dan nog wel den leven-
. den God in geestelijken zin, maar zonder Hem te kennen bij
` het lieht, door Hem zelf ontstoken, en wandelen voort in
+ den waan hunner vroomheid, edoch naar het goeddunken
van hun eigen hart.
Op dat standpunt kwam de negatie van het Christendom
ten onzent omtrent 18<L8 aan.
Niet zoozeer in de l{81'l{,§ noch in de theologische ge-
hoorzaal, maar in de toongevende kringen op sociaal, letter- j
kundig en politiek gebied. ‘
i De tijd waaruit onze Grondwet dagteekent, is nog niet 1
de periode der volstrekte goddeloosheid, noch ook die der
W verafgoding van het menschelijke, maar die van het alge- «
j meevze Godsgelooyä uitgelegd naar ieders goedvinden. Q
Vandaar de vage uitdrukkingen desaangaande in onze
Grondwet. Vandaar de theorie van het ,,Christendom boven
geloofsverdeeldheid." Vandaar eindelijk het noodlottig hnwe­ r
lijk, dat dra te volgen bleek tusschen de moderne theologie
en het politiek liberalisme. j
” Van dit huwelijk was het modernisme in onze Kerken de l
vrucht, en het later vluchten van menig modern predikant ‘
naar een Liberalistisch­Joodsch redactiebureau was, welbezien, .
j· slechts `de belichaming van de allesbeheerschende gedachte,
dat de afgevallen Christenheid voor een wijle haar toevlucht j f
j had genomen in de tenten van Israël. g
'j Toch blijft het daarbij natuurlijk niet.
J, Beneden het C/trtsteridom staat het Jodendom. Daar komt i
jl men bij zijn afval dus het eerst terecht. Maar ook beneden j
F het Jodendom staat weer het Heidendom. Beneden de Hei- .
densche afgoderg de heidensche toovenarg. En eindelijk be- l
, neden deze allen de wulpsche dienst der zinnelijkheid en de
bestialltelt. ` ­
, Reeds nu ontwaart men dan ook, hoe de eesprits forts",
de sterkere geesten, de Joodsche phase reeds weer achter
zich hebben; van geen moderne theologie (deze zeldzaam
vluchtige fam morgema) meer hooren willen; en reeds hun J
tente opslaan op Pagamstiseh terrem. -
Hoe nu op Paganistisch terrein beurtelings het intellect;
j dan weer de verbeelding; een ander maal de natuur; en weer
i