HomeLiberalisten en JodenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 684.90 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

l l
j 24; ‘j‘
eigen beginsel, maar al te lang, door druk en door vervul- ü
j ging, deze toch reeds zoo krasse tegenstelling eer nog ver- ,
scherpt dan verzwakt. I
j Het was dus noodzakelijk, dat het kwam tot datgene, ` _
j waartoe het dan ook gekomen is, t. w.: a. dat de Joden `
j met uitbundige blijdschap kennis zouden nemen van den +
grooten afval van den Christus, waartoe de Christenheid [
Q in alle landen van Europa, onder tal van vormen en namen,
j gekomen is, en Z2. dat ze, met deze afgevallen Christenen
E in bond getreden, zich inspannen zouden tot het uiterste,
j ' om wat nog niet van den Christus afviel, machteloos te
houden en al vast de geheele ontwijding en ontkerstening
E door te drijven van het publieke terrein. '
l
E VI.
De afgevallen Christenen glijden af langs een hellend vlak,
l dat met logische noodvvendigheid hen steeds verder ontzinken
doet aan wat eens hunner vaderen roem en hope was.
i Ze zijn apostaten, met al de liehtzinnigheid en zelfver-
hefling die een apostaat pleegt te kenmerken. Of, wil men, ,·
renegatem, met al de bitterheid jegens wie eertijds hun broe-
deren waren, gelijk het blad der historie u die in elken
renegaat doet zien.
Maar bij dien afval glijden ze niet op eens tot op den jj
bodem. _
. Ze doorloopen bij dien afval szfadiën. , ·
Eerst behouden ze nog geheel het kader van hun voor-
vaderlijk geloof, slechts met uitsnijding van hetpit der hoog- ,
heilige mysteriën. Dan zetten ze het ontledingsproces voort
tot op de oorkonden die gezag hadden. Vandaar sluipt het
verderf der negatie tot aan den hoogheiligen Persoon des
Verlossers. En zoo eerst, van lieverlee, landen ze aan bij
dat algemeene Godsgeloof, dat, vrij van elk gezag, zich richt
naar ieders goedvinden. _
, Dan is het Station der Joden bereikt. D. vv. z. : dan zijn
ze zóóveel teruggezonken en afgegleden, als de afstand uit- j
dr