HomeLiberalisten en JodenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 773.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

1.
<
73 23
¥ lijk, de toejuiching der Reform-Joden voor uw Jezus u
vooraf verzekerd. ,
Maar doet ge dat niet; komt ge met den wezenlijken
Jezus; met Jezus als ,,Z0on van God;" als den beloofde der
vaderen; als Christus, d. w. z. als Messias; als dien Mes-
sias dien hun vaderen aan het kruis hebben gehangen en
” gedood, -- o, weest er dan zeker en gewis van, dat ,,ortho-
dox" of ,,reform" vergeten is, en nogmaals Farizeër en
Sadduceër één zullen blijken, in afkeer van wat gij belijdt.
En dat dit zoo is, zie dat eens aan de verscheuring der e
ziel, waaraan een Joodsch vader of moeder ten prooi wordt,
indien een hunner kinderen zich doopen laat; meet dat t
_ eens af naar de niets­sparende onverzettelijkheid, waarmeê .
ze zich aankanten tegen gemengde huwelijken; beoordeel .
Q- dat eens naar de blikken waarmeê een bekeerde Jood wordt `
j nagekeken, indien hij zijne schreden door het Jodenkwartier
· durft richten; ja, vraag dat eens aan de Engelsche en
j Schotsche missionarissen, die zich met het ,,Bekeert u!" op
, de lippen, onder de zonen en dochteren van dit interessante T,
j volk wagen dorsten.
, Men herinnert zich den kleinen J oodschen knaap, die j
te Amsterdam de Christenkerk in-, de trap van den preek- r
j · stoel opsloop, en met ontblooten dolk in de hand, op den ;
uitnemenden Schwartz aanviel om hem te vermoorden. i
Welnu, zoo min als Hödel’s misdrijf een misdrijf der J
socialisten was, evenmin denken wij er aan, voor dezen ï
aanslag op het leven van Dr. Schwartz de Joodsche natie j
Q als zoodanig aansprakelijk te stellen. Maar zóóveel zal tóch l
, zelfs de ijverigste Jodenvriend ons wel moeten toegeven:
j; _ indien uitsluitend gedachten des vredes in de huizen van i
Israëls zonen rondwaarden, zou toch dit droeve feit nooit ,
zijn gebeurd! `
Verre van aan de Joden in ons midden deze antipathie
euvel te duiden, erkennen we dan ook van heeler harte,
dat het innemen van een andere positie, tenzij ze tot be-
keering komen, voor hen een volstrekte onmogelälcheid is.
Van de komst van dien Christus in de wereld af dagteekent
hun politieke en sociale en hierarchische ondergang als
souvereine natie. De belijdenis van dien Christus is nog
de volstrekte ontkenning van al hun pretentiën. En de
j volgelingen van dien Christus hebben, door ontrouw aan
«