HomeLiberalisten en JodenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 768.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

‘ l
· 22 i Y'.
Wel weten we, dat vooral in Amerika, in Engeland, en l
_ ten deele ook in Frankrijk, de voorbeelden niet zeldzaam
zijn van Joden, die in het ”pêle·mêle" huwen geen been
zien; braken met de synagoog; en er in groeien als het
hun lukt voor Christenen door te gaan. Maar deze exceptie
strekt ee1· om wat we zeiden te bevestigen, dan omver te ,
` stooten. In de massa genomen, blijvende orthodoxe en
reform­Joden in nationalen zin éénv _
Het baat dan ook niets ter wereld of men voor deze
nationale eenheid al de eenheid van het kerkgenootschap
in plaats heeft zoeken te schuiven. Het verschil tusschen
Joden en niet­Joden is van heel andere natuur dan het
verschil tusschen Lutlierschen en Remonstranten, en slechts _ ­
de oppervlakkigheid, waar onze eeuw lust aan heeft, kan
er op leugenachtige wijze toe geraken, om het spreken ‘"
van vide natie," (der Joden eeretitel, dat zij de natie bij j
uitnemendheid zijn), in onbruik te doen komen, en ze naast `,
Lutherschen en Rernonstranten te doen plaats nemen, ,,als­
ook een kerkgenootschap apart." j
Het tweede: hun schelle of stille väandschap tegen Jezus j
als Messias, eiseht nog minder lang betoog. i
` De feiten spreken. ~
Tegen Jezus als Rabbi van Nazareth hebben ze niets. j '
Dat spreekt van zelf. Kan men goedvinden, voor Jezus
een plaats onder de rabbijnen te vragen, wat zou hun dan
beletten, ook de glorie van dezen grooten naam voor de
glorie van hun volk te aanvaarden, en de uitnemendheid te j
erkennen der zedespreuken, die uit den rabbinistisehen .
schat door dezen rabbi zijn te voorschijn gebracht. j
Daar kan de orthodoxe Jood nog tegen opkomen, omdat
deze rabbi van Nazareth zich ook tegen de ,,overlevering" ”
had aangekant, maar stellig nooit de reform­Jood, die in
dit protest tegen de traditiën veeleer Jezus’ partij kiest en
voorts liggen laat uit zijn woord wat hem niet gevalt.
Verwonder er u" dus nooit over, indien ge uit Jodenpen
of van Jodenlippen de verzekering hoort, dat de rabbi van
Nazareth, gelijk de moderne Theologie die in portret bracht,
verre van hen af te stooten, veeleer hun roem is en hun
liefde heeft. Ze zijn daarin volkomen oprecht. Indien gij,
o, gedoopte in den Naam des Heeren, den Christus in
uw Jezus wilt prijsgeven, dan is tot dien prijs, 0, gewisse­ j
l
A