HomeLiberalisten en JodenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 771.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

.i'
Y
Zl
den gevoelen, onder de natiën verstrooid, maar zonder ooit
` kind dier natiën te worden.
Heel anders daarentegen vindt ge het bij de Reform- _
Joden.
Bij hen is van een actief, merkbaar Godsbestuur geen
sprake meer. Zij zijn eenvoudig Deïstan, d. w. z. nog wel j
I belijders van Gods bestaan, ja, maar om voorts buiten God ‘ V
te rekenen. Vandaar hun sterk en overdreven pelagianisme.
ZQ zijn het die zelven alles doen, en die het doen omdat het i
zoo hun vrije wil is, en nooit anders dan krachtens dien j
p vrijen wil redeneeren willen. Voor een volgend leven heb-
ben ze dan ook schier geen oog. Veeleer gaan ze op in
de wereld, zoeken ze in die wereld vooruit te komen, in
` die wereld eer te behalen, van die wereld te genieten. j
G Aan hun voorvaderlijke gebruiken storen ze zich zoo wei- j
nig mogelijk, en soms is er zelfs een valsche eerzucht bij j
T hen, om zoo weinig mogelijk te laten merken, dat ze Jo-
den zijn. Zebouwen nog hun synagoge, maar meer om er j j
schoone muziek en een schoone rede te hooren, dan om er
· j ingewijd te worden in de mysteriën hunner vaderen. Kortom, f
j ze zetten slechts in verscherpten vorm het oude streven j
‘ der Sadduceën voort, en gelijk nu de §adduceën zich uit-
nemend voegen konden in de vreemde overheersching der
Romeinen, zoo schikken zij zich ook met zeldzame ubeha-
( ' gelijkheid" in het leven te midden der Goïim.
Slechts in twee punten blijven de orthodoxe Joden en
de Reform-Joden onafscheidelijk één; in hun besef van
aanhoorigheid tot éénzelfde natie en in hun schelle of
`_ stille vijandschap tegen Jezus als Messias.
’ g ' Het eerste is openbaar. ‘
‘ Orthodoxe Joden en Reform­Joden blijven zich duurzaam
vermaagschappen. Ook de Reform­Joden zoeken een plaats
der ruste voor hun afgestorvenen op de begraafplaatsen met
het Hebreeuwsche opschrift. Wat ze ook prijsgaven, ze
’ sluiten op Sabbath. Hoe ver ze ook afweken, ze blijven leden
der synagoge of richten een eigen synagoge op. Wordt een _
Jood geëerd, dan zijn ze in hun schik. Overkomt een Jood
iets droefs, dan voelen ze hier zelf leed van. En waar het
op milddadigheid voor armen aankomt, rekenen ze nog wel
ter dege in de eerste plaats met het verschil tusschen
j Caucasisch en Semitisch bloed.