HomeLiberalisten en JodenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 778.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

"""“:*r"“"‘*`*'”""‘"**`”*' ~»·- · ~· ­*`"· ­ S-- ­­.-V.-W- ,...«;.?.-":<...;.......,- .`.. ............,n,.,·,,_,._. Wvg `
20 ‘ ’
Beiden waren echt Joodsche secten, die deels ,uit den na-
tuurlijken, deels uit den goddelijken wortel van Israëls ‘
volksbestaan hun oorsprong trokken; maar hierin stonden
ze scherp tegenover elkander, dat de Farizeër zich aanstelde
als zocht hij niets op aarde. maar alles hiernamaals, terwijl
de Sadduceër, omgekeerd den schijn aannam, als viel zijn
deel uitsluitend in dit leven en als ging wat daarna kwam, '
hem niet aan.
Gelijk men weet, loochende de Sadduceër de opstanding
der dooden, en dus de werkelijkheid van het toekomend
leven, en niet oneigenaardig zou men bij tegenstelling even-
zoo van den Farizeër kunnen beweren, dat er voor de wer- `
· kelijklieid van dit aardsche leven geen plaats bleef in zijn
dogmatiek.
Hiermeê stond in verband, dat de Sadduceër pelagiaan g
was en de Farizeër een macht Gods over ’s menschen wille
beleed. Immers, de man van ernst, ook van den vervalsch- ,Y
ten ernst, wil gebonden, - de dartele geest van alle ban-
den vrij zijn, en of ge den vrijen wil belijdt of loochent, j
hangt dus rechtstreeks met uw bezit of uw gemis van _
levens­ernst saam. .
Terwijl het eindelijk zelfs den oningewijden nauwlijks {
herinnerd hoeft, dat de Farizeën streng op de voorvader-
, lijke inzettingen in huis en tempel stonden, terwijl de Sad-
j . duceën, tegen deze gebruiken en ritueele zeden zich aan- ‘ ·
kantend, soms zelfs in den tempel ergernis gaven, door hun
zich niet storen aan wat was overgeleverd en dies geijkt.
j Vat men dit nu wel in het oog, dan herkent men in Q
l de orthodoxe Joden en de Rqform­Joden van den tegen- Y
woordigen tijd nog precies dezelfde groepeeringen. . .
j De orthodoxe Jood ook in onze dagen is diep ernstig, L
·al loopt die ernst ook niet in het rechte spoor. Hij lijdt
niet geduld en wacht met onverstoorbare kalmte de groote
catastrophe, die aan de wereld.ongelijk en hem gelijk zal
j geven. En voor dat allesbeheerschend uitzicht offert hij
alles op. Tot zelfs zijn geldelijk voordeel.
Streng houdt hij vast aan de leerstellingen, inzettingen
en gebruiken der vaderen. Hij heeft niet veel oog voor
zijn eigen doen, maar steeds een open oog voor het doen
l_ Gods in zijn en anderer leven. En, hoe gastvrij men hem
, ook bejegene, hij blijft zich een vreemdeling in uw mid-
t l