HomeLiberalisten en JodenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 760.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

ïïT-ïT~èS$­T­I­L'§­’ï»ï­1ï’«~«Y­­`·­­­­­-­~~­r. -;;<. `r.,.;......~._-.,., ;.,....`,..,.....;,;;_;,,:,__,_,__,___,_.______f____/_M_ ’ , Y
18 L
Die ,,Christelijke" heeren zijn waarlijk voortreffelijke burgers.
Zij doen blijkbaar alles om eensgezindheid en vreedzaamheid in l ­
het lieve vaderland, volgens de leer van hun godsdienst, aan te
kweeken en te`bevorderen!" E
Nu weet men dat we tot dusver ons geen woord lieten ik
ontglippen, dat de eere der Joden te na kwam. Ja, eer, J
integendeel, menig woord ter neder schreven van aanklacht tegen Y
de Christenen en van lof voor de zonen dezer Semietische natie. '
En dan toch zulk een polemiek! j
Een polemiek, die de eerlijkheid voor goeden prijsver-
klaart; van boosaardigheid het geduld mist om u uit te Y
laten spreken; en met echt fanatieken nijd zich aan een t
blad koelt, dat slechts één ongeluk heeft, van namelijk niet
tot de Liberalistischáloodsche familie te behooren. ;
Minder om dit booze geschrijf te vveêrleggen, dan wel om
· een bewijs te meer voor de waarheid onzer stelling te le-
veren, namen we dit edelaardig ,,genre"-stukje dan ook in
onze kolommen op. ’
Ter weêrlegging zou anders uitnemend dienst kunnen 1
doen een juist ter snede komend citaat, waar de heer Esser t V
ons in zijn Maranatha aan hielp. Y
Het zijn de woorden van een Duitsch Opperrabbijn, die, _
j glorieerend in wat het Handelsblad zoekt weg te cijferen,
j van woorde tot woorde, de waarheid bevestigen komt van X
E wat deze artikelenreeks zoekt te betoogen. r ·
Ze luiden aldus: `.‘
,,Deze bekrompen en kortzichtige Christenen," zoo sprak de
Opperrabbijn, ,,geven zich moeite, ons hier en daar een ziel te
ontrukken, en verheugen zich koninklijk, wanneer zij het gedaan .
l hebben. Zij bemerken echter niet dat wij ook zendingwerk doen,
i en beter, geschikter en rijker in de gevolgen dan zij, en dat wij
j op hun eigen gebied het eene terrein voor en het andere ua
veroveren. Nog korten tijd, en al wat waarlijk beschaafd is onder
de Christenen heeft Christus niet meer noodig, en kan even goed
als wij zonder Christus klaar komen. De tgïd nadert dat de `
t groote meerderheid der Okristenen tot ons Godsbegrip, ons Ma-
j notheäsme, zal teruggekeerd zyn. De toekomst be/wort ons. WW
be/ceeren in massa en ongemerkt?
l Zou nu de redactie van het Handelsblad den moed heb-
. ben, ook deze woorden aan hare lezers voor te leggen? 1)
l Y l) Ze deed dit. W
I