HomeLiberalisten en JodenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 763.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

girf Sri? rij? Mlwê MEI
IV. B `
Met wat verbeten woede de Liberalistisch­Joodscl1e pers l
l tegen 11 uitvaart, zoodra ge de geheimen harer geboorte van
E den sluier ontdoet, kan ons publiek ook nu weêr zien uit l
` dit staaltje van ergerlijke polemiek, in de eerste courant van
· onze hoofdstad: het Handelsblad. Wij staan, zoo verledigt j
zich haar redactie te schrijven:
,,Wij staan wellicht aan den vooravond van een ,,volkspetition­
nement" tegen de Joden. Immers, in de Standaard van heden
komt het eerste gedeelte voor van een opstel, getiteld: Lllzem-
listen en Joden, waarin wordt gewezen op ,,den ongeloofelijken
invloed, die heden ten dage op de lotgevallen van Europa wordt
j, uitgeoefend door de Joden." En ,,wat nog het pijnlijkstis," zegt
i het blad, nmen kan zich, hoe smartelijk het ook valle, de waar-
J heid niet verheelen, dat er aan een afdoend terugdringen van
[ dien invloed naar juister evenredigheden voorshands niet te den-
.l ken valt."
3 j ,,De fout is namelijk deze geweest, dat ,,de algeheele emancipa-
tie der Joden tot stand kwam, niet krachtens de beginselen van
het evangelie, maar op grond van overwegingen, die lijnrecht
I V tegen deze beginselen overstonden." Het blad bedoelt natuurlijk
i de Fransche revolutie. Het beweert, dat, juist door groote reactie
I tegen de vroegere onderdrukking, de Joden ,,ongemerkt kwamen
J. boven de wet," zooals zij vroeger ,·buiten de wet" stonden, en
( l dat dit werd bevorderd door de pogingen en gelden besteed om
j de Joden te bekeeren tot het Christendom, omdat twat uw geld
i` krijgt, steeds ook uw liefde na zich trekt."
,,Men weet dat naar Standaard? overtuiging ook de openbare
E school niet op het Evangelie steunt, maar een helsch uitvloeisel
is der revolvtie, Nu de aanslag op de openbare school mislukt
is, schijnt het dat een kruistocht tegen de Joden, tot afwisseling
en opvroolijking, aan de ,,gemoedsbezwaarden" zal worden aan-
geboden. In een volgend artikel verwachten wij nu den tekst
) van een petitionnement, waarin verlangd wordt, dat men ,,krach·
j tens de beginselen van het Evangelie" den Joden de keus late
l om of zich te laten doopen, of vervallen te worden verklaard
i van burgerschapsrechten, van onderwijs, van eigendomsrecht, van
recht om schulden in te vorderen enz., en zoodoende hun over-
dreven invloed te verliezen. Vlellicht zal de Standaard hun op
het voetspoor van zijn ,,Cl1ristelijken" medestander, het Wag.
gVee7cblad, nog een derde keus laten, namelijk: emigratie naar
alestina.
Ji » ·**
jl ,
li
l I