HomeLiberalisten en JodenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 802.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

` l
16
En toch, zooinin uit deze fijner instrumenteering van hun
geest, als uit hun eigenaardige levenswijze, laat zich de on-
metelijke invloed, waartoe ze allengs opklommen, op afdoende
wijze verklaren, en zelfs de reactie van vroeger doorgestane
verdrukking is ter verklaring van dien invloed buiten staat. j
Kracht putten ze óók uit dat vroeger lijden zeer zeker. ·
Nooit kunt ge een deel der bevolking onderdrukken, of
ge sterkt er juist die verdrukten door, want gij doet ze lij-
den, en oefent in dit lijden hun zedelijke kracht. En het
mist nooit, of na verloop van tijd begint die meerdere ze-
delijke kracht ook haar V1‘lCllt te dragen in meerder energie,
nauwer aaneensluiting en edeler moed.
Dit ziet men thans aan de Roomschen in Duitschland,
gelijk het ten deele ook aan de Roomschen ten onzent is
waarte nemen, en er is geen enkele reden, waarom deze j,
va.ste wet ook ten opzichte van Israël niet door zou gaan. l
Maar zelfs al brengen we ook dien factor van Israëls e.
vroeger laden in rekening, daarmeê zijn we er nog niet; en
noch in aantal, noch in talent, noch in levensmoed zouden lj V
de Joden tegen hun levenstaak opgewassen zijn geweest, i '
indien ze zonder andere hulpmiddelen hun strijd om de
overwinning op Europa hadden moeten aanbinden. J `
Die onloochenbare overwinning danken ze dan ook eer .
hoofdzakelijk, om niet te zeggen bijna uitsluitend, aan den Z
‘afval der Christen/zeid zelve, die bij haar terugkeer naar y
het Heidendom noodwendig ook de Joodsche phase weêr <j
doorloopen moest, en, eenmaal bij dat tusschenstation aan-
gekomen, natuurlijk voor haar meerdere had te zwichten. ;
Aan het levensstation waar de Christus verworpen wordt, _§
maar zekere vage godsvrucht nog tijdelijk in eere blijft, is ’
. de Jood op zijn eigen erf en plaats; is de Jood de man
van het oogenblik; is de Jood de toongever; en deswege
kon het niet anders of in de periode van wat men I/de
moderne theologie" noemt, moest de afvallige Christenheid, 2*
haars ondanks en zonder het te bedoelen, wel de Joodsche l
geestesmeerderheid over zich heerschen laten.
Toen de moderne predikanten zelven Joden naar den geest l
werden, sprak 'het van zelf, dat hun geest zich voor den
geest onzer huidendaagsche Joden had te buigen.
Een Ref0rm­JoocZ en een Modern Predikant zijn dan ook,
V welbezien, slechts twee varianten van eenzelfde geestelijk soort.
J?
jj
ll
l I