HomeLiberalisten en JodenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 718.35 KB

TIFF (Deze pagina), 5.72 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

l ·
te · 13 j
«j· raadslagen der Vorsten en Ministerraden wordt uitgeoefend,
met het oog op een te duchten deficit of een dreigend j
j bankroet. l
‘ En is door deze beide factoren de invloed der Joden j
‘“ reeds bijna alvermogend, nog op tastbare wijze wordt die l
ij versterkt zoo door de talenten van hun corypheën als door
{ .den terugval in het Heidendom van een deel der Christenheid. l
j Over beide spreken we in een volgend artikel. Maar
J wat het eerste betreft, zij nu reeds herinnerd, dat uit de
j J oodsche farniliën naar verhouding een zeer groot procent i
§ voorkomt van werkelijk knappe, talentvolle mannen op elk l
‘ gebied van wetenschap en kunst. Als advocaten zijn de
Joden om het zeerst gezocht. Als artsen komen ze in
j toenemende mate in trek. Aan onze hoogescholen veroveren j
ze den éénen katheder na den anderen, en de namen van
jj Disraëli, van Gambetta, van Lasker en zooveel anderen be-
, hoeven slechts genoemd, om een denkbeeld te vormen van
den vér reikenden invloed, waartoe ze ook op hooger poli-
tiek terrein wisten te geraken.
rl
i _ III.
`€
We aarzelden geen oogenblik, voor een aanmerkelijk deel
den onevenredigen invloed der Joden te verklaren uit hun
, eigenaardigheden en talenten. ,
l Een Jood is een ander mensch dan een Caucasiër. Dit
j blijkt reeds uit zijn lichaamsbouw, uit zijn gang, uit de
Y vorming van zijn spraakorganen, uit zijn profiel en uit zijn
, complexie. En kan men nu den sterken samenhang moeilijk
E loochenen, die tusschen ziel en lichaam bestaat, dan volgt
ll reeds hieruit, hoe een Jood, ook in zijn geinoedsleven en
de wereld van zijn denken, andere gewaarwordingen heeft en
, anders te werk gaat dan wij.
Uit dit wezenlijk verschil in persoonlijkheid is dan ook
het sterk sprekend onderscheid te verklaren, dat een ieder
bij den eerstenoogopslag tusschen een Jood en een Christen
waarneemt, Waarneemt in zijn houding en kleeding. In
zijn blik en toon. In zijn behuizing en voeding. In zijn
' iw
1
I. , _ . f