HomeLiberalisten en JodenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 787.33 KB

TIFF (Deze pagina), 5.72 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

F j ` T
ë J
l ' = -
12 ·f·
. weder op de Kabinetten, en in dier voege op de lotgevallen j.
van heel Europa.
; Waar dan nog bij komt, dat de Joden door het voertuig
‘l dezer machtige pers tevens voor duizenden bij duizenden het *
j, eenige intellectueele brood bereiden, dat ze nuttigen en in ‘“
al die kringen, waar een courant al de lectuur is, tevens
de vorming der algemeene begrippen in hun macht hebben
li en dus ook in geestelijk opzicht ’s menschen hart en hoofd
ii in den door hen gewilden zin bewerken. i
En nu paart zich aan dezen onmetelijken invloed der
Joodsche pers dan nog de fabelaohtige kapitaalmacht, waar-
mede de Joodsche Bankiershuizen de eerste rol spelen op de l
Eulràopeesche á>em·ï§n.h I ld b 1 f 1 h d
i e naam er ot sc ri en eroet sec ts genoem , om ‘
de portée van dit tweede machtige feit voor een iegelijk l
j die doordenkt, helder te doen uitkomen. jj
Want immers, in de handen van deze en andere groote ,
ä Joodsche bankiershuizen zijn èn te Londen èn te Parijs èn
j te Frankfort èn te Weenen èn te Berlijn, de millioenen en j
j milliarden van het Europeesche kapitaal op zoo raadselach­
“ tige wijze vastgelegd, dat deze enkele Joodsohe firma’s met
i hun breeden nasleep en aanhang van alsoortige kleinere 1
j banken en kantoren, letterlijk den goudboom in hun lust-
j warande wisten te teelen, waarvan ze zooveel schudden als l
j hun maar gelieft.
j Althans dit staat vast, dat geen groote leening in Europa
Q meer tot stand kan komen, als de Joodsche bankiers er
i zich tegen zetten, en evenzoo dat zij steeds geldmacht te ,
over hebben, om op elke groote beurs van Europa den l
l geldmeter te doen rijzen of te doen dalen, naar het hun j
goeddunkt. _ Y
g Weet men nu, dat oorlogvoeren zonder leenen uit heeft, ,
j dan valt het toch niet moeilijk in te zien, op wat schier
j slaafsche wijze de Kabinetten van Europa deze Joodsche ë
{ bankiers naar de oogen moeten zien, om in de ure des
j in gevaars `niet met hun doodelijk verdict te worden getroffen. ,
1 En ook, kan men niet ontkennen dat door de liberalis-
j tische uitzetting der Staatsuitgaven en het komend Caesa-
l risme, alle budgetten van Europa in de war zijn geraakt,
l ï dan kan men zich tevens een denkbeeld vormen van de
l i pressie, die desverlangd door deze Joodsehe bankiers op de
l
l nl

l i _ ,l