HomeLiberalisten en JodenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 793.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

11 j
jj critiek den indruk vormen, die naar hun begeeren het ge- j
* sprokene in het land zal maken. 1
jj Houdt men nu in het oog, dat de Joden door de be- l
j` schikking over dit machtige voertuig ook het terrein der
'l` publicatie, meêdeeling van feiten enz. eenmaal derwijs in- -
L? hebben, dat aan concurrentie nauwlijks te denken valt, dan . l
zal men zich, zonder veel moeite, althans eenigerinate
een denkbeeld kunnen vormen van wat het zegt: de groote j
pers van Europa als monopolie in hun handen te zien!
Hierdoor toch hebben zij het in hun macht, al wat er j
gebeurt en omgaat in het door lien gewenschte licht te
plaatsen. Te verzwügen wat hun niet aanstaat of op te
hemelen wat in hun kraam te pas komt. Kortom, zoo
rusteloos met licht en schaduw spelen tot het ensemble
steeds een voor hen bevredigenden indruk achterlaat.
· _ Zoo kon men, om een voorbeeld te noemen, in de tweede
*'· helft van Augustus in alle buitenlandsche bladen een breed
’ verhaal lezen [Ivan het meesterlijk rapport van den Minister
Kappeyne hier te lande, die op onovertreffelijke wijze aan
alle tegenspraak der ,,Mucker" en ”Rückschrittler" onweêr­
` legbaar een einde had gemaakt", terwijl omgekeerd van het
resultaat onzer petitie eenvoudig werd gezwegen. ·
Nu weet ieder ten onzent, ook in liberalistische kringen,
i uitnemend wel, dat zelden petitie zoo verrassend slaagde
j als ons Smeeksohrift; en omgekeerd zelden een officieel
Staatsstuk zoo tegenviel als Küppêyüêls rapport. Maar na-
tuurlijk, de Joodsche correspondenten hier te lande wisten
dat met, hun gedienstige verven en gedweeë penseelen wel
andersom op het doek te brengen, en nu maakt heel
Europa zich een voorstelling van het hier gebeurde, niet
naar de werkelijkheid, maar naar de fantasie van deze fan-
tasierijke reporters. ‘
,,_ En ditmaal gold het nu nog slechts een voorbijgaande
gebeurtenis in een klein landeke. Maar datzelfde systeem
van vervalsching der feiten en der publieke opinie is b. v.
ook stelselmatig doorgezet in de beschouwingen dezer pers
· over de jongste gebeurtenissen in het Oosten, met name
ten laste van Rusland.
Zoo werkt deze goed gedisciplineerde, nauw aaneenge-
_ sloten phalanx dag aan dag op de publieke opinie; door
j haar op de parlementen; en door de verslagen van deze
L