HomeLiberalisten en JodenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 786.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

l

jl 10 X
ll l
lï hem het adres van een Jood. Deze zond hem naar een jj
procureur, en ook de procureur was een Jood. Door tus- l
ll schenkomst van dezen weêr met den Oliicier van Justitie
jj in aanraking gebracht, stond hij nogmaals voor een Jood. ’j“
jl Bij den president der rechtbank aanschellende, zag hij zich 'l`
_reeds in den corridor door al de kenteekenen van een ei
Joodsch gezin omringd. Toen zich tot een der heeren van
F het Hof wendende, had hij de eer, nogmaals met een Jood
lf te spreken. En eindelijk .... in Den Haag .... op het
§Q ministerieele bureau aankloppend, bracht men hem eerst
naar een Joodschen referendaris ­­ en vond zich, ter
ij audiëntie toegelaten, -­- tegenover den Jood Godefroy, den
toenmaligen Minister van Justitie.
VVas het wonder, dat de verbaasde vreemdeling, na deze
justitieele avonturen, den eerste den beste zijner Hollandsche
kennissen vroeg: ,,of hier geheel de Justitie in de handen · _
lj van Joden was overgegaan ?" *"
ii En toch, dit hoogstwaarschijnlijk wel wat overdreven en I
i opgesmukt feit is in den grond niets dan het welgelijkende
beeld van een verontrustende werkelijkheid, die nog minder _
E in het bekleeden van ambten, maar vooral in de pers en
j op de beurs eenvoudig niet te loochenen valt.
ej De pers in geheel Europa is, voor zoover ze dienaresse
der Revolutie, ’t*zij in liberalistische of in conservatieve ‘
E richting, is, de privatieve jacht van de Joden geworden. `
Te Weeiren evengoed als te Berlijn, zoo te Erankfort als
te Hamburg, evengoed te Keulen als te Parijs, zijn de
.· . invloedrijkste bladen in hun handen. En wat ons eigen
land betreft, behoeft men slechts de geschiedenis van onze
j grootste bladen, het Dcrgblacl incluis, na te gaan, om zich
j te vergewissen, dat ook ten onzent de pers alleen door
l J oodsche energie de vlucht nam, waarmeê ze thans
' werkt. * ‘
j En niet alleen dat de redacties dezer bladen, hier en i
j buitenaf, meest onder direct Joodsche leiding stonden, maar
l ook het corps reporters, de correspondentiebureaux, politieke
correspondentiën enz. zijn, voor wat deze invloedrijke pers ~
l aangaat, bijna uitsluitend in Joodsche handen.
In bijna alle parlementen van Europa zijn zij het, die
de woorden der sprekers opvangen; het beeld der Kamers _
jj in photographie brengen; en met vlugge hand door hun j
ll a r u j ‘
l
l