HomeLiberalisten en JodenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 748.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

i' 9 i
* 11 l
• j
Er bestaa.t in de geschiedenis geen tweede voorbeeld van j
zoo machtigen invloed, door zoo kleine groep uitgeoefend,
’ als, in de positie der huidendaagsche Joden, een ieder, die _ (
er op letten gaat, in klimmende mate verbaast. 1
Van de 6 à 7 millioen Joden (10 à 12 volgens anderen),
die volgens de beste bronnen op dit oogenblik in de we1·eld {
aanwezig zijn, wonen er in Europa slechts even drie en een
half, en deze ruim drie millioen zijn dan nog tot in het l
oneindige verstrooid en verspreid onder een meer dan hon-
. . derdmaal sterkere bevolking. Omstreeks één procent dus. i
i En dit ééne procent is in dier voege over ons werelddeel (
verdeeld, dat nog verreweg het grooter deel in landen
woont, die geen den minsten invloed op den grooten gang
fr der zaken uitoefenen, t. w. in Polen en Oostenrijk.
In Rusland (Polen) en Oostenrijk alleen toch wonen er
van deze even drie millioen Joden ruim twee en een half.
Zoodat de eigenlijke kracht ter sociale en politieke over-
heersching van Europa, nauwkeuriger en beter bezien, nog
niet eenmaal door deze drie en een half, maar hoogstens
door één en/cel millioen zonen van deze Semitische natie
j` wordt saàmgebracht.
1 De meesten van dezen wonen in Pruisen (1/,, millioen),
I Duitschland (200,000) en Frankrijk (110,000), terwijl
onder de kleinere Staten ons eigen land het grootste con-
tingent levert. .
In Engeland daarentegen en Italië, en zoo ook in Zwit-
serland en België, is hun procent zoo algeheelijk onbedui-
dend, dat ze hoogstens één per duizend, of zelfs per drie
duizend, tot het totaal der bevolking bijdragen.
,_ En toch, deze tot verdwijnens toe schier onmerkbare
groep geeft ontegenzeggelijk in Europa den toon; is mees-
ter van het politieke terrein; beheerscht de ontwikkeling
der algemeene begrippen; en heeft het lot van Europa in
haar hand.
Men herinnert zich nog wel het verhaal, dat voor korte
jaren bij ons de rondte deed.
Er was een vreemdeling ten onzent bemoeilijkt, die recht
zocht. Hij vroeg naar een advocaat en de hötelhouder gaf
r
ia.