HomeLiberalisten en JodenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 732.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 24.88 MB

ll
lj . 8 ij
1 Apostelen ons in het Nieuwe Testament aangekondigd, dreef ‘
hier van zelf toe. 3
i Ontegenzeggelijk was deze leer der laatste dingen door ·
de vroegere Kerk, zoo Roomsche als Gereformeerde te vluch-
_ tig en oppervlakkig behandeld. Bovendien drong het gemis
aan goede en vaste theologie ten opzichte van de funda- ‘ "
menteele leerstukken menig vrijer aangelegden geest, om op-
dit hooge Alpenland met zijn onvaste omtrekken naar har­·
telust om te dolen. En wat men vooral niet vergete, voor
velen, die, als men op andere stukken kwam, uiteenspatten,
was op dit meer zwevende en onvaste terrein een gezamen-
lijke verkenningstocht zeer wel mogelijk.
` Sprak het nu van zelf, dat deze bestudeering van de ­ _
Eschatologie, dit bezig zijn van den geest met de leer der
laatste dingen, niet in zwang kón komen, zonder de geheel
eenige beteekenis van Israël als volk weêr tot het bewust-
zijn van ons geslacht te brengen, dan zal 1nen gevoelen,. Y?
hoe ook door deze omstandigheid nieuw voedsel werd ge-
geven aan de gedachten van welwillende óverwaardeering,
die sinds lang aan het Joodsche element in ons midden ten
' goede kwamen.
En voegt men nu bij dit alles ten slotte nog de11 on--
berekenbaren invloed, dien een enkel bekeerling als Da Costa
· door zijn Semitischen gloed op de gezindheid van ons volk
jegens de Joden heeft uitgeoefend; bedenkt men, met wat _t
,, ander oog men den Jood leerde bezien, sinds men aan zulk
'een Israëliet zijn luisterend oor en de liefde van zijn hart
_ had geschonken; ja, brengt men in rekening, hoe het recht-
zinnig belijden van dezen gedoopte uit Israël aan geheele
groepen onder de Christenheid den moed tot rechtzinnig be-
lijden hergaf, - metterdaad, dan houdt het immers op
' verwondering te baren, hoe het Joodsche element zich zóó
krachtig tegen ons kon organiseeren, zonder dat er in de ,.
kringen van het Christelijk Europa iets anders dan wat
lieflijk is en wel luidt, van den Jood werd vermoed.
l
l
l
l
l r
j i•
l
lj ,p 4 . nl