HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 9

JPEG (Deze pagina), 770.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

,­«··‘···
* ii <`r‘.°»i·i""` I
. I
* n I
. I
. • I
y I. ïnrmnme.
Na eindeloos, 1nag men zeggen, redetwisten in Voorloopige
Verslagen, in Memoriën van Toelichting, en gedurende Kamer- ;
. zittingen, heeft genoemde Wet (1) het daglicht mogen zien. I
Hij, die in °t bezit is van de daarop betrekking hebbende
bescheiden, zooals de Staats­Courant ze achtereenvolgens aan _
de vergetelheid heeft getracht te onttrekken, moet wel tot
I het besluit komen, dat daar , waar zooveel doctoren (mi- I
. nisters en leden onzer Staten­Generaa1) hebben moeten mee- I
werken en tegenwerken, om dit gedeelte onzer weerbaar-
heid, in den vorm van een Wet, het levenslicht te doen aan-
schouwen, en er stabiliteit aan te geven, het schepsel nooit =
ix een gezond, welgemaakt kind kon zijn. 1
i Zelfs is te bewäzen, in verband met de nu (1875) nog in I
Nederland van kracht zijnde regeling der levende strijdkrachten,
vergeleken met wat dit Land, bij een veel minder talrijke be- I
volking, tusschen 1830 en 1839 aan geoefende manschappen
onder de wapens kon brengen, - dat het kind ontäclig ter
~ wereld is gekomen. i
De Wet toch is gebaseerd op den hedendaagschen toestand Z
onzer krijgsmacht (marine, leger en schutterij). De marine,
. met een incompleet aan matrozen, enz., welk incompleet ‘
‘3 de mariniers wellicht zijn maximum dezer dagen heeft bereikt.
Het eigenlijke leger, weinig talrijk, met een zeer groot gebrek
aan kader, zelfs met een bijna geheel gemis aan aanvulling
daarvan, na verliezen in oorlogstijd. De schutterij , grootendeels f
een rommel, ten gevolge van de gebrekkige organisatie, wan- ;
. neer men nog het woord organisatie bezigen mag bij dit ge- I
deelte onzer levende strijdkrachten. ,
I Behoorlijk toezicht van ’s Rijkswege, over het geheel, wordt I
? (1) De Wet van 18 April 1874 (No. 64.) I
g I
á I
I
I I
I I
.1
. c in er r,.. ,r.e7ï"