HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 83

JPEG (Deze pagina), 809.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

l
V 81
ei
worden. Ten minste zeker niet geheel. Verder dan ons ge~
·; voelen mee te deelen, gaan wij echter niet.
., Minder materieele verliezen door inondatiën en door "’t
l‘ achterwege laten van het gebruik van 't zeewater, als inen-
`· datiemiddel; dit begrgpen wij niet. Bg zgn passieve lgn bgna
overal, waar schade toe te brengen is, inondatiën op de tot
· dusver onderstelde terreinen; daar hg buitendien, wg laten
de Nieuwe Hollandsche VVaterlinie eens daar, (blz. 123) de
Zuidelijke Amsterdamsche Linie (» n1isschien") boven de Sper-
_ forten stelt, ­- de Noordelijke ons inziens zeer te recht, ­­·
A · zal ’t zeewater ook daar te pas kunnen komen
Trouwens hiervoor werd reeds dikwgls vermeld, welk parten
een aanvaller ons met , dezerzgds niet gewenschten, watertoevoer
kan spelen. Bezuiniging van de materieele verliezen ,` -­ Kainos
spreekt hier niet eens van schadevergoeding, - is dus weer
een vrome wensch.
De Minister van Financiën kan dan ook, wg zullen ’t er
V. maar bg laten, in de zakken tasten, als de plannen van
Kainos doorgaan
.i
l Wij eindigen. Dat zgn brochure getuigt van talent, van
‘a studie, - wg zullen dit nooit ontkennen. blgft, wan-
_. neer wg zgn Hoofdstukken XVIII en XIX uitzonderen ,
c waarin hg over benoodigde troepen en kosten spreekt en
j min of meer weer tot de Amsterdamsche Linie terugdwaalt,
overigens zgn eens opgevat denkbeeld getrouw. blgft de '
I, Nieuwe Hollandsche Waterlinie behandelen en wenseht daar
ä overal gelegenheid te hebben tot strategische uitvallen [met
ci bondgenooten).
E Maar zulk een defensie te voeren, beschouwen , in ver-
ii band met het terrein, als een onmogelgkheid. Hg heeft gedaan,
à wat zoovelen doen, en eene wijze van krggvoeren, van de-
gl) Zie overigens omtrent het gebruik van zeewater in de Nieuwe Hollandsche
E ‘vVaterlinie , het hiervoor blz. 33 vermelde.
(2) De meerdere of mindere waarde van de Grebbe­Linie en `t belang, om de
f. Stelling van Amsterdam te Nieuwersluis aan de Nieuwe Hollandsche `Waterlinie te
··_K doen aansluiten, zijn zaken , die hier niet besproken behoeven te worden.
o
l
li
fl
l
l
l
J
I