HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 82

JPEG (Deze pagina), 867.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

2 80 V
(met het oog op aanval en bouw confrères van Rünauwen, dat
in 1870 100 vuurmonden ongeveer had) slechts met 500 man, ·F
· natuurlijk allen uit het leger. Stel nu 3 kanonniers per stuk, ·.
dan blijft er nog niet een, naar de nieuwste denkbeelden ge- t‘
{ wenschte kompagnie (200 a 250 man) voor infanterie­bezetting "
1 in die Forten over! Nu willen wg van zijn Forten 12 tot en
met 19, die hij ook 500 man gunt, niet spreken; maar het
1 voorgaande toont toch duidelnk, - ’t was voor Kainos een
negatieve post, ­­ dat die winst van 7000 ma11, ’t dan
voor ’t mobiele leger, ’t zg voor de schatkist, met beleid ge- .
vonden is. . ‘
Zoo is het ook met zijn begroeting. Westbroek is op f 700.000
i11 de Regeerings­begrooting geraamd; maar niettegenstaande
dat hij er (zie hiervoor blz. 42) een reduit in wenscht, kost het j
f 200.000 minder, omdat het naast zijn Werk NO. 2 ligt,
V `t welk hij , zonder reduit, weer op f 750.000 raamt (blz. 120).
1 nemen de vrijheid er niets van te gelooven.
j Honswijk, geraamd op 470.000, kost volgens hem, in zijn M
stelsel slechts f70.000. Zie dienaangaande, hiervoor blz. 43,
enz. enz. .,1
j Die 7.6 millioen meerdere uitgaven voor zijn stelsel zullen jg
1 dan ook wel een kleine 10 millioen worden, bä uiIzuea=kz'1vy;.
bespaart echter nog:
1 1" op de Grebbe­Linie 1.6 millioen; j
( 2° de uitgaven voor die bewuste (beruchte) 7000 man; f
3° op de Zuidelijke Waterlinie, door alleen (lrêvecoeur te (
behouden, 2 millioen; ~‘
4° aan mindere verliezen door inondeeren en zeewater; J
50 door een aansluiting van de Amsterdamsche Linie met 1
de Nieuwe Hollandsche, niet te Nieuwersluis, zooals in de i
voorgaande VVets-Ontwerpen voorkwam, maar te Weesp. j
De Zuidelijke Wate1·liinie is waarschijnlijk door hem onnoodig
geoordeeld, omdat hij nimmer een vijand in het zuiden voor- ,1
ziet. Quaestie van buitenlandsch beleid; dus onthouding van s
betoog; zie hiervoor blz. 78. zijn echter, met het oog op °
zoo iets, zeer voor het behoud van de mogelijkheid tot defensie
van de zuidelijke rivieren, ook om de hand te kunnen reiken
in Brabant, aan oostelijke bondgenooten; zij het dan ook, dat
tegen een vijand, die over den Llsel tot ons komt, de voor- j
gestelde Z. Waterlinie, met uitzondering van het Sperfort Crê- 5
vecoeur, dat naar alle zijden front moet maken, niet bezet moet
ä
‘ 1 5

F1
1
l
J
1