HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 81

JPEG (Deze pagina), 851.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

2
1
<
· 79
Q
l het ontworpen Werk Oud­VVnlven, niet dáár, maar vooruit
Houten moet worden geplaatst.
{
:1
Bij zijn beoordeeling van de voor zijn stelsel gevorderde
i krachten aan personeel en van de financieele gevolgen, zullen
1 wij evenmin ons lang ophouden.
jj Met troepensterkte, vóór de werkelijkheid intreedt, met be-
j grootingen, vóór er aanbesteding (concurrentie) is, kan op
het papier gegoocheld worden, evengoed als met onderwater- .
zettingen.
VVat de benoodigde troepen aangaat, komt Kainos (blz. 119)
tot het verrassend besluit, dat er »7000 mam meer beschilclvaar
»i.s voor het mobiele actief optredende leger, 2500 mem sc/mtlery
»mee2· gevorderd voor vaste bezettinge¢2." Op blz. 121 leest men
nog onder 10, »in mindering komt nog een belangrük cijfer:
»de uitgaven voor 7000 man gekapitaliseerd, plus minder
» verlies aan nationale werkkracht/’
Volgens hem, zal dus een actief te voeren defensie, niet
steunende op inondatiën, ons in staat stellen 7000 man minder
onder de wapens te houden, dan bij de veroordeelde, zoogenaamd
passieve defensie. Maar wie gelooft zoo iets nu?
dachten juist, dat onderwaterzettingen dienden, o1n ’t
aanvalsterrein te beperken; dus om voor een groot deel slechts
met bewaking in de Linie te kunnen volstaan. Wat zijn de
Belgen toch dwaas, om zulk een groote macht aan hun Ant-
werpsche Stelling te binden (zie hiervoor blz. 3l)! En daarbij
komt dan nog de passieve lijn van hem en surplus.
Nu verscheidene van de 80 vorstjes (op het Binnenhof)
zullen elkander dan ook wellicht ontmoeten met den uitroep:
Eure/sa! »Kainos wordt mijn M. v. O.! 7000, 1nan minder,
» en de tegenwoordige die, naar ik hoor, ’t militiecontingent
j » wil verhoogen!" Want tenslotte, hoeveel geld aan doode
, middelen ook, volgens de meeningen, verknoeid mag zijn of {
worden, - een winstje van 7000 man jaarlijks, is op den
duur geen kleinigheid.
Trouwens, op het onder B en O door hem vermelde (blz.
, 118), om tot diezelfde 7000 man te geraken, zijn ook nog al
ä aanmerkingen te maken.
Zoo bezet [tnigenhoek met 200 man schutterij, ver-
( meerderd met een kern (blz. 117) van 100 man uit het leger
l getrokken; lïnigenhoek, dat, volgens hem, in tweede linie
ligt. Daarentegen bezet hij zijn Forten N D. 2, 3 , 8, 9, 10, 11