HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 80

JPEG (Deze pagina), 894.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

l
` Y
. 78 ~ g
, in verband met het schrijven van een opstel, is het noodig,
H dat zij eerder den gevorderden tijd wat overschat; dat zü dus
e ongunstige onderstellingen (lage rivierstanden en hooge inondatie­
, peilen) beschouwt. ’t ls te hopen, dat zulks is geschied. f
Q IX. Ovnazionr. Bmvoonrenn rno1«n».mN EN GELDEN. Bnsmïrr. 1
·è
i Omtrent het O·ve1·zzTc/rt, dat Kainos van het geheel geeft, 4
i kunnen wij kort zijn. denkt - ’t werd reeds gezegd -
met bondgenooten strategische uitvallen te kunnen doen van
Naarden tot den Biesbosch (blz. 110). Wij houden vol, dat
zulks bezuiden de Lek en benoorden Utrecht een_onn1ogelijk­­
. heid is , ten gevolge van het terrein; terwijl de redenen,
waarom het ons, ten minste thans, onnoodig en schadelijk
q toescheen een Offensief vóór, of n.og meer vooruit Naarden te
, ontwerpen, l1ïlG1'VOOI' (blz. 31 en vroeger) werden vermeld.
{ Buitendien Z>0ndgen0otm2? Is er dan maar van ééne zijde
( een aanval te wachten? De kust, met inbegrip van Zeeland
l en Brabant, is thans , zoo te zeggen, onverdedigd; dus
onderstelt men dáár waarschänlijk dekking door boudgenooten.
, Of voorziet men vooruit, dat juist te züner tijd de slechte
t toestand onzer kustdefensie, voor onzen oostelijken , grooten
i nabuur zoo gevaarlijk i11 sommige omstandigheden, hem aan-
leiding wellicht kan geven, tot eigen dekking een legerkorps
den Idsel over te zenden, zoodat dan de Nieuwe Hollandsche
( Waterlinie dienst zou moete11 doen?
Maar halt! Geen internationale discussie; wij hebben er
reeds in de dagbladen, enz. genoeg van gehad.
Evenwel, de Nieuwe Hollandsche Waterlinie is, hoe het
dan ook zij, steeds een onzer verdedigingslijnen, e11 een be-
langräke ; haar derhalve, zooals de Wet ook voorschrijft , in
goeden toestand gevvenscht. .
Geen utopiën daar echter bij; niet naar een defensie ge- -‘
streefd, alleen op het papier mogeluk; maar het terrein,
in verband met de iinancieele middelen en het aantal soldaten,
uitgangspunt. Dan zal men inzien, ’t is ten minste voor ons
het geval, dat actieve defensie, in den door Kainos bedoelden y
zin slechts mogelijk is, in onze geheele Linie, van af de Lek
tot even benoorden de Bilt. Daarvoor dus in de eerste plaats
gezorgd en zooals is vermeld, gelooven wij met Kainos, dat
het daartoe, bij ’t beschikbaar zijn van gelden, zeer wen- .
sehelijk is nog één Fort benoorden de Bilt te bezitten, dat
*2