HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 75

JPEG (Deze pagina), 827.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

il .
73
L' tegen het gedeelte der, in zoover, zoo te zeggen, als nog
vrij afstroomende te beschouwen rivier, was het ons duidelijk .
dat en te Vreeswijk èn te Honsvvijk ongeveer slechts rivier-
j Slïäïldölï Väll + 2 en iets hooger, door het maken van een
i stuw beoogd konden worden.
, Maar die snelheden? Zou er nu werkelijk een courcmt im-
pétuezav ontstaan bij dat binnenvloeien? Dit viel zeer mede.
` De teekeningen van ’t kanaal te Honswijk gaven ons door
de bekende formule van Diner en Biizin, bij een waterstand
van ruim ­|­ 2 in ’t bovenprofiel, ee11 afvoer van ruim 50 M3.
I en een snelheid van ongeveer 1 M. Dus, - men zal waar
· ,5 ook, steeds niettemin bg ’t binnenlaten van inondatiewater, met
gj zeer veel voorzichtigheid moeten te werk gaan, omdat men
ij de veroorzaakte krachten slechts bij gissing kent, - de snel-
g heid blijft mogelijk.
Daar nu Vaartsche Rijn en ’t kanaal ongeveer gelijk profiel
" hebben, is voor te groote snelheden, bij opgerichte stuw, geen
l gevaar; er is dus wel degelijk winst en tijdsbekortnig, als
_. de stuw gesteld is, bg lage standen. 1/Vant dat de massa veel
ët minder wordt, als men in ’t bovenproiiel een 0.5 of 1 M. la-
'· geren stand onderstelt, is duidelijk.
l` De aangehaalde stelling van Kainos, dat bij M. R. de
iuondatiën even spoedig gesteld worden, als by smeden 0.5 0/
· 1 FIL lager, mag dus misschien door hem te verdedigen zijn
1 (hij doet zulks niet), maar is zeker nog veel beter te weder-
, leggen. Alles is betrekkelijk (1).
j (1) ’t Heeft waarde hier, in verband met het gevondeue omtrent die snelheden,
aan te halen, wat Kainos (blz. 96 en 97) omtrent de door hem voorgestane sluis
· bij Schalkwijk zegt.
·» Door dan nu dit nieuwe middel tot wateraanvoer te maken, zal men ook bij
~lage standen, dus met weinig verval, weinig snelheid, veel water kunnen
, ~aanvoeren", enz. ·«Wij herinneren hier aan de woorden van den Heer STIELTJES:
~«»De tijd, noodig om de inondatiën in de Utrechtsche Linie te stellen,is eenvoudig
~~een quaestie van slniswijdte". ~Door meer slniswijdte niet door verhooging van
~waterstand, moet het doel bereikt worden ," enz. Is hier door deze sluis een ruime
·«aanvoer van water, ook bij lage waterstanden, verzekerd, dan zal het oogenblik
'/Züll 3.3.l.lgBl(Oll1Cll, W2l€|,l'0l) Gl' gYOIl(l is VOOT (IG l)BWCl'lIlg, dd! dllyä Z/]6Z!(;‘I'·S`l(l726/LUL
~de mees! gewevzsc/E/e zgn voor de verdediging van de Nieuwe Hollandsche Water-
~l.lI1l€.”
Nu neemt Kaiuos te Schalkwijk een stand aan vau+ 1.94 (blz. 95). Daar verder
zijn kanaal en ’t bestaande achter Honswijk nagenoeg even lang zijn en de bovenver-
melde snelheid, bü gelijke kanaalproiielen, ongeveer overeenkomt met een derge-
lijken staud te Houswijk, volgt hieruit, omdat men met de stuw den stand vóór