HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 72

JPEG (Deze pagina), 868.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

70
oorlogsgevaar, b. v. door er een schip op te laten zinken. Lla,
daar is veel voor, maar gelooven wij , nog meer tege11 te zeggen.
Stel de stuw wordt ook met het oog op de belangen van scheep-
vaart gemaakt, - de kosten­rekening komt na.tum·l@/c (1)
grootendeels voor Oorlog; - bij de lage Lek­standen zullen ,
dan de vaartuigen, in vredestijd, met het meeste genoegen ge- *
bruik maken van de er door verkregen voordeelen. Zij ver-
huizen uit de Keulsche Vaart en ’t Zederik­kanaal op de op- j
gestuwde Lek en omgekeerd. Beneden de stuw wordt de Lek
natuurlijk, bij de betrokken lage standen, niet bevaarbaarder.
Nu verkrijgen wij den toestand, kort vóór het uitb1·eken ‘
van den oorlog, maar die nog niet verklaard is. Is de rivier-
stand dan laag, wie zal dan in het oprichten van de stuw 6911
° wijandelijke daad" zie11? Neen uit ’t niet oprichten zou de *
vijandschap blijken, omdat de handel van den aanstaanden
vijand (wie is het eigenlijk?) dan, in een nog mliter gualiter
bevriend land, niet meer, zooals gewoonlijk, behoorlijke vaar- E
waters zou aantreffen.
Dus is die handeling, het oprichten van de stuw, dan geen .
oorlogsdaad, en zou nu niet door een paar bovenwaarts van
de stuw gestationneerde politie­vaartuigen, gezorgd kunnen _%
worden, dat de schepen, die in het niet opgestuwde gedeelte
der Lek nog kunnen varen, behoorlijk koers houden op de I
schutsluis, en niet gaan schipbreuk lijden tegen de stuw? In , i
vredestüd zou toch , tijdens het gesteld zün der stuw, ook
politie uitgeoefend moeten worden.
’t Kan toch gebeuren, zal men zeggen. Ja, maar die schip-
per zou met de bemanning, als de oorlog uitbrak, er het
leven bü inschieten. kunnen ons ook evengoed voorstellen, I
dat in een dergelijke periode, door omkooping, iemand het
er b. v. op toelegt een Sperfort met behulp van dynamiet, l
onverdedigbaar te maken, waardoor, als ’t punt goed gekozen
is, de overige vrij nutteloos zouden zijn. De dader zou er Q,
wellicht niet eens het leven behoeven te laten. "
Is de rivierstand hoog, - en niet eens zoo hoog behoeft
te zgn, ongeveer M. It. (zie hierna), - dan mag men de
stuw in die periode gerust laten liggen; wij hebben ze dan :
niet zoo noodig. Maar niettemin zouden wij, als er kwaad-
willigheid geschiedde, of een schip toevallig zonk, den dader
(1) ])e.ï_qz2vm·1/ew/ zon alleen vervallen, dat wij niet op de hoogte zijn van I
bn«lgct­angst.
i