HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 69

JPEG (Deze pagina), 873.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

m
l
Ef
67
( ­ kolossalen dam. te maken, als o1ndat de Franschen, door hunne
te Metz aanwezige sluizen, in staat waren met den Moezel te
spelen en daardoor krachtige stooten aan dien dam te geven.
Buitendien zal de toestand van Bazaine destijds ook wel be-
‘ kend zijn geraakt. Echter tot in het begin van October
j maakte deze zaak een punt van beraadslaging uit. De benoo-
· digde materialen en arbeiders waren bepaald.
l Dat het maken van een coupure in een dijk, of het ver-
ruimen van de bestaande watergemeenschap te Tiel, in ver-
gelijking met het voorgaande, een niets beteekenend werk is,
^ï zal wel ieder duidelijk zijn. Die arme Tielenaars! Dan helpen
polderbesturen en kamerleden niet meer! Wat zouden zij, in
l zulk een toestand, dan liever ’t water zien inlaten door den
Q ontworpen, maar door hen veroordeelden, in vredestijd te
maken waterweg beneden hun stadll De stroom zou ten
minste meer aan banden liggen, wat wellicht voor onze de-
, fensie ook beter was.
( 2°. Piums. In het groote hoofdkwartier werd te Meaux
,_ op 16 September, de volgende order uitgevaardigd:
,+~ >>Es ist nothwendig, um der Stadt (Parijs) gutes Wasser
» zu entziehen, auch den Ourcq­Kanal abzuleiten. Es wird
»anheimgestellt, dieses in der Gegend von Bondij zu thun
l >> und an Ort und Stelle zu erwägen. ob damit nicht eine die
»Einschlieszung erleichternde Inondation gegen le Bourget hiu
»durch Verdämmung an der dortigen Ohaussee bewirkt werden
>> kann. Falls eine Ableitung bei Bondy nicht zweckmäs­
» sig, würde eine solche bei Trilport zu erfolgen haben."
· u. s. w.
Hadden wij dus bij Metz een voorbeeld van pogingen tot
verdrinken, hier vinden wij een last tot insluiting met water.
Juist omstandigheden, die zich in ons Land ook zullen voor-
{ doen. Voor ’t verdrinken zijn wij echter minder bang, dank
'. aan de achter de Linie gelegen aflaten; maar dat de actieve
defensie van Kainos, zeer belemmerd kan worden, daarvan
zijn wij overtuigd.
Die afleiding van het Ourq­kanaal heeft plaats gehad; zij
verschafte in de eerste helft van October aan de Pruisen een
_ ongeveer 9000 M. lange inondatie tusschen Sevran (aan de
Ourq) en Dugny (3600 M. oostwaarts van St. Denis); een
inondatie in 4 Kommen, met een totaal waterverschil tusschen
­ het Ourq-kanaal en Dugny van rïzwlimv meter. De Grebbe-
Linie is er in dit opzicht niets
5*
l
(
l