HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 68

JPEG (Deze pagina), 848.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

m
i i

Ef
66
Kainos, tusschen Lek en Waal, bij lage rivierstanden, slechts _
den zeer beperkten aanvoer uit Waal en Lek, nagenoeg geen Z
aanvoer uit de Linge er is nog geen stoomgemaal te Gorin-
ehem) bezitten.
Heeft nu Kainos bewezen, dat het maken van een inlaat Q
te Tiel onnoodig is? Neen. ,
j »De inondaticquaestie reduceert zich in hoofdzaak tot een
, >>eenvoudige deeling," zegt hij (blz. 89). Volkomen waar weer; j
F maar de moeilijkheid is gelegen in het, zoo nabij mogelijk, be- ~,
, naderen van den deeler (wateraanvoer) en daarvan meldt hij Eg
l ons niets. Toch is dat een eerste vereischte, als men in deze
l j aangelegenheid voorstellen veroordeelt en andere aanprijst. l
Zooals wij hiervoor (blz. 15 en 46) vermeld hebben, be-
hoeven wij niet zoo bang te zijn, dat de sluizen te Tiel en E
te ons onmiddellijk geen dienst meer zullen kunnen
doen, als de aanvaller ter plaatse verschenen is. Evenmin be-
weerden wij, behoeft men zooveel meer bevreesd te zijn voor
overdadigen wateraanvoer, als geschenk van den aanvaller, of *'
die sluizen er zijn of niet. Te Wijk is er nu een, maar te
Tiel is, zelfs als er geen sluis gemaakt wordt, gemeenschap ik
tusschen Waal en Linge spoedig genoeg voldoende te maken, '
als de aanvaller zulks verkiest; den verdediger zou echter voor
zoo iets tijd te kort komen. Men kan zich van een en ander i
op de plaats zelve overtuigen.
Om te bewijzen, dat een aanvaller, in zulk een geval, voor
een weinig moeite niet opziet en zijnerzijds het water wel
degelijk ook als medebondgenoot beschouwt, geven wij, naast _
het Klaphek van 1.672, een paar voorbeelden uit den jongsten
oorlog.
l" Mwrz. In het Pruisische hoofdkwartier werd 13 Sep-
tember 1870 de vraag gesteld, of het, door den Moezel be- ;
neden de Vesting af te dammen, niet mogelijk zou wezen, zulk i.
een hoogen waterstand te verkrijgen, dat de eilanden Chain- `
bière en Symphoriën, zoomede de lage gedeelten der Vesting,
onder water zouden geraken. Verplaatsing van troepen-kwar-
tieren, hospitalen, enz., dus ’t bemoeilijken van de defensie,
moest daarvan het gevolg wezen.
Het verhang tusschen Metz en Argancy, waar de aidamming
gemaakt zou worden, werd destijds geschat op z¤·:vi·;x meter.
De dam werd natuurlijk niet uitgevoerd, zoowel omdat er _
veel te veel tijd (4 maanden) mee gemoeid was, zulk een
» l
1
(
l