HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 66

JPEG (Deze pagina), 891.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

64
boezem, maar sommige malen rechtstreeks op de Linge, wat bij
opzetting er van, wellicht bezwaar zou hebben. [nlating uit de Lek
te Vianen zal dus hoofdzaak moeten zijn ; maar helaas, Vianen
ligt tegenover Vreeswijk , zoodat elke afvoer te Vianen ook
weer den rivierstand te Vreeswijk verlaagt (nadeelig, als er geen
stuw beneden is). Dus daardoor weer nadeel toegebracht aan jg
de inondatiën benoorden de Lek, de zoo noodzakelijke, zelfs j'
volgens Kainos. Buitendien heeft het stoomgemaal te Arkelschen Q
Dam natuurlijk een zeer beperkt vermogen, lettende op de
uitgestrektheid der te bemalen landen, zoodat ook dit gemaal jj
geen voldoende aanvulling kan opleveren, met het oog op _ ‘*
inondatiën, die millioenen M3. water behoeven in een zeer *
korten tijd.
Als werkelijk goed middel om de Linge, ten behoeve van
het stellen van inondatiën op te zetten, blüft dus slechts over
het niet bestacmde en slechts in ontwerp zijnde (hoeveel goeds
is niet in ontwerp) stoomgemaal op het Wijdschild bij
Gorinchem, dat in vredestijd bn hooge Merwede­standen de
loozing van de Linge zou moeten bevorderen, wanneer dit
gemaal tevens, als het gemaakt wordt, de vereischte inrich-
tingen, sluizen c. a., verkrijgt, om bü de gevorderde peilen
op te malen. Hoeveel water zal het dan echter per l." op de
Linge kunnen brengen bij lage Merwede­standen? T
Is nu bij den ztqqemvowcliqen toestand, door Kainos bewezen,
dat er op de Linge voldoende aanvoer zal zijn , ten behoeve
van de inondatiën tusschen Lek en Linge? Is door hem aan-
getoond, dat die aanvoer zoo zal zijn, dat daardoor het maken
van een inlaat te Tiel, zooals in de achtereenvolgende Wets-
ontwerpen was aangegeven, onnoodig is?
Het antwoord is niet twüfelachtig; wat men eventueel doen
kvm, heeft hij besproken, maar volstrekt niet bewezen, dat
zal/cs ons voldoende helpen zal. `
Laten wü nu zün inondatiën tusschen Linge en Merwede ,
beschouwen; Tiel staat daar ook mede in verband.
Hier bepe1·kt hij de inondatie westwaarts, door het make11
van een keering van af het Fort Vuren, langs het Spijksche ‘
en Hooge Veld naar de in den Zuider ‘Lingedijk gelegen
Broeksche sluis. Hij inondeert alleen het Asperensche en
. Heukelomsche Veld (inondatiepeil ­I­ 0.9, blz. 87) ,
Dat vooreerst, evenals hiervoor benoorden de Linge is ver-
Ql) Bij dit peil zullen natuurlijk de polderkadeu boven water blijven. ä
`l
l
· I
l