HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 62

JPEG (Deze pagina), 870.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

~<
60 #
even onduidelijk, als zijn straks aangehaalde bewering, dat
de sluizen te Vreeswijk, die van en Honswijk moesten _
helpen.
Zooals hiervoor (blz. 54) voor de Linie benoorden de Lek
is vermeld, verklaart Kainos, dat ook bezuiden die rivier, .
met het oog op zgn passieve lijn ’t Spoe1­Asperen-Vuren, i_
rekening moet gehouden worden (blz. 104) met hetstellen van
»de inondatie naar het tegenwoordig plan ," derhalve ook (zie
hiervoor blz. 54) >> aanvoer van veel water in weinig tijd" in J
het kritieke moment. jf
>> De waterstanden", vervolgt hij verder, >>op blz. 94 en 95 "L
>> berekend (aan ’t Spoel, ­;­ 1.41, + 1.64) wijzen aan op
>> welk peil men onder alle omstandigheden mag rekenen voor ­ *
>> de inondatiën. Daar het niet waarsohünlijk is, dat gelijk- 4
>> tijdig ten noorden en ten zuiden van de Lek, de vernieuwing 1,
>> van aanvoer noodig zal zijn, zal het gebruik van Lek-water
>> voor de inondatiën bezuiden de rivier, nu niet meer het na- ;ï
>> deel hebben, waarvan op blz. 100 sprake was. Zoo moge-
>>lijk, moet de Linge tot hetzelfde doel meewerken, eventueel
» onder toevoer van water uit de Waal en Merwede; ‘is de Linge
» te laag, dan kan altäd het stoomgemaal aan de Kuilenburg­
»sche­Vlietsluis imzmlen in plaats van uiztmalen, zoo ook met ·
>> der tijd het stoomgemaal in het Wijdsehild, enz." (Volgt
een beschouwing over het inmalen e11 uitmalen van een inon­
deerend werktuig.)
»Al had men nu een prise Jean te Tiel, op dit oogenblik
>> zou zü toch reeds lang in ’s vijands handen zijn, enz. Zij is
>>dus overtollig; er is meer, ze kan schadelijk worden,’° enz.
Kainos is namelijk bevreesd voor het opofferen van troepen,
ten behoeve van bewaking der sluis en dat de vijand ons met
water zal overstelpen. verwijzen daaromtrent naar hetgeen
hiervoor (blz. 15 en 46) is opgemerkt. ·
»Na te hebben aangetoond" -- vervolgt hij - »dat ook in
»ons (Kainos) stelsel de middelen tot wateraanvoer doo1· den ­
»Zuider Lekdijk noodig blijven, moeten nog even op die
>>aanvoermiddelen terugkomen, i11 verband met de inrioh- (
» ting van de verdedigingswerken van de Stelling aan de
>>Lek," enz. Q
Dit, wat de inondatiën tusschen Lek en Linge betreft. .
Bezuiden de Linge, waar, steunende op Vuren als hij doet, de
Dalemsche sluizen niet gebruikt kunnen worden , krijgt hij , ook
voor zijn actieve lijn, ’t benoodigde inondatiewater uit de Linge,
9
` 1