HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 60

JPEG (Deze pagina), 886.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

l
E
ss ll
l.
~ hetzelfde verhang als op den Vaartschen Rijn Wezen, en aan
· ’t eind van het inondatiekanaal een Waterstand zijn van onge-
veer ­j­ 1.24, wat Weer, in verband met de vroegere onder- °
{ ­ stelling, op de_Schalkwijksehe Wetering bij ’t punt, Waar het
langs den Vaartschen Rijn binnengebracht water in het inon­ 4,
` datiebassin komt, een Waterstand geeft van ongeveer ­j·· 1.17. ,
1/Vaar zou , met 0.57 M. verschil, het Water nu naar toevloeien? `
_ Uit den Vaartschen Rijn door de Schalkwijksche Wetering in
het bassin, of uit het bassin door de Schalkwüksche Wetering
in den Vaartschen Rijn?
.E Nu Weten Wij wel, dat men kan onderstellen, dat Honswijk
Q meer aanvoert dan Vreeswijk, waarmee dus grooter verhang
il op ’tinondatiekanaal, enz., achter het Fort gepaard zou gaan,
, dus een lagere stand bij bedoeld uiteinde der Schalkwijksche
W Wetering in het inondatiebassin van Kainos; maar Wij hebben
l (4. 1.17 verminderd met + 0.60) of 0.57 M. speling daartoe;
g_ terwijl de voorgaande beschouwing dan ook meer dient, on1
`L Kainos er aan te herinneren, waar men alzoo op te letten p
’ heeft bij inlaten, die op een zelfde bassin Werken.
ll‘ Denkt men zich dan ook vóór het inondeeren, ’t betrokken
gedeelte van den Vaartsehen Rijn tot .j. 0,7 opgezet, of tot een
l hooger peil bij hoogeren Lek-stand, dan zal er wel iets Water j
; in de eerste oogenblikken uit dat bassin in de slooten van het A
inondatieveld kunnen vloeien, maar zoodra de Schalkwijksehe
Wetering, wat hier doo1· toevoer uit Honswijk zEER spoedig ge-
, beuren zal, aan haar uiteinde een stand heeft gekregen, dat ;
I, op de landen begint over te vloeien, is er van toevoer uit
den Vaartsehen Rrjn geen quaestie meer; integendeel er zou
jj juist in die belangrijkste periode waterverlies zijn op den Vaart- Z
jg schen Rijn. Kainos heeft er niet opgelet, dat de lager gelegen ` l
ll inlaatsluis en het daarachter te bezigen toevoerkanaal, door 1
rivier­verhang en verhang op ’t toevoerkanaal, aldaar zooveel •
minde1· geven kunnen, dan meer stroomopwaarts gelegen inlaten.
Zün maatregel zou dan ook niet gunstig op het stellen van
X, de inondatiën werken ,
j Dit gaat voor hoogere rivierstanden en voor hulp aan Wijk j
bij Duurstede ook door. l
VVaar schuilt echter de reden, Waarom Kainos de sluizen .
* te Vreeswijk Wil doen dienen om VVQk en Honswijk te hel- 1
W pen? In zijn voornemen, om geen inondatie te stellen be-
l i(1)-zie verder de Mz·mm·iz· wm 7’uvZir·Mizz_q op het Ontwerp van Wet, gcdagt«·ek«·nd
i 30 April 1871).
. . l
1