HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 59

JPEG (Deze pagina), 910.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

F .
·
l.
l 57
te Rotsoord afgesloten, of met het oog op Wijk, deze sluis ·
geopend, maar de Vecht afgesloten te Nieuwersluis, zoo zal
§ er, als door de Schalkwijksohe Wetering in het eerste geval,
j door de polderweteringen benoorden Utrecht in het tweede
ii geval, Water aan die rivier­bassins onttrokken Wordt, zooals
Kainos Wil, op die riviergedeelten een verhang zijn, Waarvan
E de grootte afhangt van den afvoer uit die gedeelten van
j Vaartschen Rijn of Vecht op de inondatievelden.
si Vóór de inmonding, respectievelijk in Vaartschen Rijn of
Vecht, van de Schalkwijksche Wetering of van bedoelde pol-
derweteringen, is dus de Waterstand in het eerste geval lager,
maar in het tweede geval, door den grooteren afstand, veel
lager dan -4- 0.70. Vóór de Schalkwijksche Wetering, op on-
( geveer 2500 M. van Vreeswijk, nu eens, in verband met ze-
, keren afvoer, een stand van + 0.65 aanneniende, moet er
buitendien nog verhang zijn in die Wetering tot het punt, ,
Waar het inondatieveld zijner actieve lijn binnentreedt, zijnde
over een afstand van ongeveer 2200 M. Deze Wetering echter
veel kleiner profiel hebbende, dan de Vaartsche Rijn, is
daarop, om dien Watertoevoer te kunnen absorbeeren, per 1000
M. een grooter verhang noodig. Stel echter ook, dat op die
2200 M. slechts 0.05 M. verloren gaat, dan is de stand van
l de Schalkwijksche Wetering bij bedoeld punt -|­ 0.60.
‘ ln Welken toestand verkeert nu het door de sluis te Hons-
Wijk binnengelaten en door het daarachter gelegen inondatie-
kanaal op de Schalkwijksche Wetering gebrachte Water? De
rivierstand aldaar, in vergelijking met bovengenoemden rivier- _
stand te Vreeswijk, is (blz. 95 van Kainos) ­j­ 1.42, Waarvoor
echter, nu rekening houdende niet één aftapping (te Wijlï)
een Waterstand van ­|­ 1.30 zal ondersteld Worden Nu
is de afstand van Honswijk tot de Schalkwijksche Wetering
_l (lengte van ’t gegraven inondatiekanaal) ongeveer 3200 M., ter-
· I Wijl van het punt, Waar dit kanaal deze wete1·ing binnentreedt
j tot het straks bedoeld punt, Waar het uit den Vaartschen Rijn
t er ingelaten Water het inondatiebassin binnenkoint, de Schalk-
i Wijksche Wetering ongeveer 3000 M. lang is. Daar ’t laatst-
I ‘ genoemd inondatiekanaal en de Vaartsche Rijn ongeveer gelijk
van dwarsproüel zijn, zal dan per 1000 M. op ’t kanaal, bij
I evenveel aanvoer als door de sluizen te Vreeswijk, ongeveer
i l (1) Wijk zal vvaarsehijnlijk minder dan llonswijk al`vo0ren; de ongc·vc·«·r gelijke
' deeling der 0,2 M. is dus niet in het voordeel onzer beschouwing.