HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 58

JPEG (Deze pagina), 882.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

r X
ll)
l
l.
56 l
· op een onzer meest bekende natuurkracliten, namelijk op de
zwaartekracht; is meestentijds slechts een van de vele
vrome wenschen, die ieder kan doen. I
E Tot dat inondeeren door de suatiesluizen (natuurlijk in de
laagste, meest stroomafwaarts gelegen gedeelten der landen
I, gelegen) worden toch hooge rivierstanden vóór die keeringen
j, gevorderd en juist omdat deze aldaar in den regel niet zijn, -­~
trouwens daarom plaatst men ook aldaar de suatiemiddelen, - j
in wordt men wel gedwongen meer stroomopwaarts te gaan.
De aanvoerkanalen kunnen echter aldaar ook met de polder- ij
weteringen in verbinding worden gebracht; en Kainos toont in
( de door l1€I1l bepleite sluis «,«. a. bij Schalkwijk aan, zoowel
= dat hij niet in de richting der suatie een inlaat zoekt, als dat
hij ’t oorlogsmiddel daar in verbinding kan brengen met de (
`V ten dienste va11 den landbouw aanwezige weteringen.
Waarop die dikwijls in zijn brochure herhaalde meening *3
van hem dan ook berust, begrijpen wij niet en hij zelf is
in zijn aangehaalde redeneering, omtrent het van de sluis te j
J Vreeswijk te maken gebruik, geheel daardoor op een dwaal-
jl spoor gebracht. Dit is te vreemder, daar hij (wij willen
L alle cijfers niet controleeren) iets verder (blz. 94, 95, 96) fl
omtrent te beschouwen rivierstanden, - omtrent te wachten
daling van den rivierstand benedenwaarts van de geopende ­ i
jj inlaatsluis, - omtrent verhang op inondatie­ka11alen, ­- genoeg `
. aanvoert, o1n het onmogelijke in het oog te doen springen van
" zijn voorstel, om bü de betrokken waterstanden te Vreeswijk
( (il- 0.92), de sluis, niet den er achter gelegen Vaartschen
Itijn tot steun van Honswük en Wijk bij Duurstede te doen
· ( dienen.
ll Hoe is toch bij dien stand haalt ook nog standen van
lj + 0.54 en -|­ 0.42 aan), - waarbij nog in aanmerking komt,
jl dat ten gevolge van het geopend zün der sluizen te VVijk en .l
Honswijk, de rivier te Vreeswijk, stellen wij, 0.2 gedaald is (1) · j
;, en dus een peil zou hebben van ongeveer ­I~ 0.7, ­­ het
ll mogelijk te spreken van hulp aan Wijk en Honswijk, waar
L het te pas komt landen, gelegen op + 0,5 a .j. 1. (blz. G7 ‘
van Kainos) tot ­l­ 1.1 te inondeeren? j
‘ Al is immers, met het oog op Honswijk, de Vaartsche Rijn I
(1) Naar blz. 95 zijner brochure zouden wij nog wel meer kunnen nemen; 1 j
terwijl wij alles in den linker Lekdijk gesloten denken , wat anders den toestand ‘
Tl0g Cl’g€l’ ZOII Yllälliüïl. I