HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 57

JPEG (Deze pagina), 886.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

ä
55
ten opzichte van de verschillende inondatiebassins wil doen
werken.
Zoo lezen wij (blz. 90 en 91) bij zijn actieve lijn. omtrent
de sluizen van 1/Vijk-bij-Duurstede, Vreeswijk en Honswijk,
, nadat hij vermeld heeft, dat volgens hein, benoorden VVestbroek
voorloopig geen inondatie komt, het volgende:
I »De sluis van Wijk-bij-Diirirstede geopend, voert het water
»door den Krommen Rijn naar Vossegat; van daar noord-
° »waarts door de inondatiesluizen in de wegen, enz. tot be-
I »reikt is: een waterstand van ­I­ 0.4 tusschen Westbroek en
‘ »de Biltstraat; een van ­j­ 1.00 à + 1.10 tusschen de Bilt-
jv » straat en Vossegat. Het water van den Krommen Rijn, van
i> »Vossegat zuidwaarts aistroomende, enz. wordt geleid (langs
4 »de Lunetten) door de Oud-VVulvensche wetering naar de lage
»terreinen langs deze en bij de Zijlgraaf, totdat hier een
wvaterstand van + 1.00 a ­i»- 1.10 is verkregen, enz. De
»Kromme Rijn heeft hiermee afgedaan.
»De sluis te Honswijk geopend, brengt het water op het
>(rood gekleurde) terrein tusschen Houten en de Lek, volgens
»blz. 67 (zijner brochure) op een peil van + 0.90 a + 1.10
»enz. Hiermee heeft ook de sluis van Honswijk afgedaan.
»De sluis van Vreeswijk geopend tot ondersteuning of van
1 »rVijk, of van Honswijk, naar gelang wm Zwhoefife; de aanvoer
»in beide gevallen langs den natuurlijken weg in tegengestelde
l trichting van de gewone uitwatering; de inondatiekade be-
l » oosten den Vaartschen Rijn keert tegengesteld aan hetgeen V
j »bij ha1·en aanleg bedoeld is, enz. Als de sluis van Vreeswijk
* » gebruikt wordt tot ondersteuning van Honswijk, dus tot
{ »inondeering van het terrein tusschen Houten en de Lek, enz.
i » Werkt Vreeswijk tot ondersteuning van Honswijk, dan wordt
»de sluis bij Rotsoord in den Vaartschen Rijn gesloten; onder-
' » steunt Vreeswijk de werking van VVijk­bij­Duurstede, dan
»l1oudt de sluis van Nieuiversluis het water in de Vecht tegen
»en opent men de natuurlijke afwateringswegen van de rood
»gekleurde polders benoorden Utrecht, meest alle uitwaterende
»benoorden de VVeerdsluis."
Nu is de dikwijls door hein verkondigde stelling, dat het
veel beter is het inondatiewater langs de natuurlijke uitwate-
ringswegen te doen binnenvloeien, dan door slechts in oor-
logstijd te gebruiken inlaten c. a. in en achter de meer stroom-
opwaarts gelegen dijksgedeelten, behalve bn landen, die op zee
en benedenrivieren uitwateren, eigenlijk meestal een attaque
T
r., S, J ., ï"r