HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 56

JPEG (Deze pagina), 856.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

l¤II
I
b
54
VIII. Onox«;nwA’1‘1c1<zE’rr1Ne1c:<. INONDATIESLUIS Bra
· SCHALKWIJK. STUW IN DE LEK.
De Schrijver bespreekt daarna de middelen van aanvoer voor
, het, ten behoeve van zijne Positie benoodigde water, en be- ,
schouwt daarbij, (blz. 92) met het oog op zgn passieve lün,
ook den aanvoer >> tot de inondatiepeilen van het passieve stelsel I
»bereikt zijn/’
Daar wij, zooals in de voorgaande blz. is vermeld, zijn stelsel ’
, van versterking der Nieuwe Hollandsche Wate1‘linie, om in het _
terrein gelegen redenen (Naarden is daar eene uitzondering op) I
voor het grootste gedeelte afkeuren, volgt daaruit noodzakelijk,
dat zijn beschouwingen omtrent de inondatiën ook zeer van de .>
onze moeten verschillen. Toch dienen wij er een oogenblik bij 4
stil te staan.
»Een belangrijke vraag is het nu, hoeveel tijd hiertoe (tot
het inondeeren) >>beschikbaar zal zijn", zegt Kainos (blz. 92).
» hebben aanvankelijk geaarzeld in de beantwoording, enz."
>> De eisch van het passieve stelsel, aanvoer van veel water in
· >> weinig tijd moet dus 00/c hier (in zijn stelsel) gesteld worden,
» om den weerstand zoo langdurig mogelä/c te doen zijn." Y
onderstelt dan ook (blz. 95) voor de inondatiën zijner I
passieve lijn, onmiddellijk benoorden de Lek, het bekende (1) 1
, peil van ­|­ 1.55, terwijl uit een en ander derhalve volgt, dat
I volgens hem het inondatie-vraagstuk zich in dit opzicht l
(benoodigde tijdduur) op ’t zelfde standpunt bevindt in zijn l
stelsel, als bij de tot dusver voorgestane inrichting der Nieuwe l
i Hollandsche Waterlinie.
, Nu zouden wij echter uit de voorgaande aanhaling kunnen {
j' afleiden, dat na die >>aarzeling" overwonnen te hebben, een (
2 benadering van den gevorderden tijd volgen zou. Daarin stelt I
` hij ons echter teleur; er volgt geen >>beantwoording”. Dit spijt u
ons te meer, omdat wij daardoor in de onmogelükheid zijn,
geheel te kunnen nagaan, of de door hem voorgestane en
veroordeelde middelen tot verkorting van den benoodigden t§d,
respectievelük werkelijk aanprijzing en afkeuring verdienen.
weten namelijk daardoor, onder meer, niet juist - en
dat wordt dringend in zulk een zaak gevorderd - hoe hü de
verschillende inlaatsluizen, met achter gelegen afvoerkanalen,
(1) Zie onder anderen bovenvermeld Verslag der Vwwcnigivzg tot öe{1e]‘Iewi7rg vaw
/I’)'g_qS200[I’HSC&f¢/7.
T