HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 54

JPEG (Deze pagina), 868.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

I
52 .
» nikenland !” Dus aan Gorinchem (blz. 120) niets gedaan. »De l
» Vesting zelve verliest nu verder haar gewicht, eigenlijk hare
>> noodzakelijkheid ,” zegt hij (blz. 85).
Maar Gorinchem is -- ten gevolge van de Lingedijken -- .
het noodzakelijke steunpunt van alle stellingen, die men tus- A
sehen Lek en Merwede achter den Diefdijk, na het forceeren j
der Positie Everdingen-Asperen zal moeten innemen. Die stel- i
lingen blijven , tot Schoonhoven niet meer houdbaar is, het nood-
zakelijk complement van de achtereenvolgende positiën, die wij ,
benoorden de Lek, steunende op Nieuwersluis-Muiden, als de
Linie bezuiden eerstgenoemde plaats geforceerd is, (zie hiervoor l
blz. 24) zullen vasthouden. Moet dan dergelijke mogelijkheid ons ~ `
voor goed ontzegd worden? ..
Of denkt Kainos in ernst. dat de door hem voorgestelde Q
Nieuwe Hollandsche Wate1·linie nergens doorbroken kan wor-
den? Kom! -
ln zijn geheele brochure treft men -- lettende op sloopings­
geest en parochieliefde - wellicht geen zoo gevaarlijk sustenu
aan , als de bewering, dat door zijn voorstellen de Vesting Gorin-
chem eigenlijk niet meer noodzakelijk zou wezen. Als Wirtz it
het hoorde, draaide hij zich in zijn graf om.
Na hetgeen hiervoor (blz. 13, enz.) reeds door ons werd ver- .
meld omtrent de door hem vooruit de Forten Vuren en Loevestein Q
ontworpen Werken tusschen Waal en Maas, zullen wü dat ge- `·
deelte laten rusten, al wijst Kainos (blz. 80) ook »met eenige
­ >> voldoening op de wijze , waarop met de voorgestelde positie
» partij wordt getrokken van het terrein." Laat ons nog een
oogenblik de aandacht op het Land van Altena vestigen.
Zooals bekend is, kan men, zonder dat de straatweg naar
Geertruidenberg onbruikbaar behoeft te worden (1), daar een
inondatie stellen tusschen Maas en Bakkerskil, die bij één _
peil tusschen die wateren, het terrein voor een aanval onge- t`
schikt maakt, zoodat deze slechts mogelijk blüit langs de dijken
van Maas en Bakkerskil en den er tusschen gelegen Uppolschen dijk. I
Die inondatie kan steeds gevoed WO1‘dB]1. Waarom haar nu weg _ j
gedaan? iVVaarom nu niet van haar beveiliging tegen een ge- j
regelden aanval partij getrokken; dus achteruit stelling genomen
en niet vooruit daarvan in het kikkerland, met nog een
ll) Als Kainos dien weg vooruit het Fort; Altena eens afwandclt, zal hij zien,
«l:i1‘ hij --­ al is ’t niet veel - toch een voldocnd peil boven het omliggend
terrein heeft.
1
il
l