HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 53

JPEG (Deze pagina), 824.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

l
jl
Q
1 51
vraag, of men niet liever, meer door het vóórgelegen geïnon-
deerd terrein beveiligd, achter de genoemde dorpen stelling
, zou moeten kiezen; vooral wanneer daardoor, in verband met
­ het zooveel cloenlijk verbeteren van ’t We1·k te Asperen,
{ slechts met 2, in plaats van, zooals Kainos voorstelt, met 3
nieuwe Werken, ’t aceês voldoende te verdedigen zou zijn,
dat hier door de Lingedijken en den ontworpen spoorweg ge-
vormd wordt (1).
’ Met het oog op de bevestiging der geheele Nieuwe Holland-
sche Waterlinie , is een beslissing van deze aangelegenheid echter
eerder een nevenzaak en daarom laten wij ze hier verder rus-
ten. Dat de verdediging van dit accês evenwel rlvivigeml voor-
& ziening eischt, moet herhaald worden.
VII. De STELLING AAN nn Binnm Menwznnn.
Zoo is de ongenoemde Schrijver genaderd tot de Stelling
aan de beide Merweden en cursiveeren, daar hij terecht, niet
1 alleen op de boven-Merwede, maar ook als acces tot onze
l Positie, op de Nieuwe Merwede de aandacht vestigt.
Q Zijn beschouwingen dienaangaande (blz. 74-7 8) deelen wij
dan ook geheel; ook de Regeering heeft, blijkens de publiek
gemaakte, officieele bescheiden, het belang van deze Positie
ingezien.
Maar als Kainos, bij het hier betrokken terrein , (blz. 78 , enz.)
L gaat spreken OV€1' een actieve lijn van verdediging, - als hij
T vooruit Woudrichem en Vuren op nieuw 8 geheel nieuwe
j Forten voorstelt, - dan neemt hij omtrent de wijze, waarop
j de defensie alhier gevoerd zal moeten worden, naar onze
{ meening, weer een geheel verkeerd standpunt in. VVij moeten
j de vraag doen, is de Schrijver wel eens ooit op dat terrein
geweest? ‘
Daarbij Vuren en Woudrichem, die zijn passieve lijn moeten
vormen! Oi liever Woudrichem niet (blz. 81), maar » omdat
>> bevestigingen om steden, om tal van redenen altijd moeilijker
» te verdedigen zijn, dan zuiver militaire versterkingen ," -­ NB.
een stad! als Woudrichem, - »liever een batterij op den Maas-
»dijk" en >>vo¤rts twee batterijen achter de kaden van Mun-
(1) Wij twijfelen er echter zeer aan, dat bij een aanval op de door Kainos voor-
gestelde Positie, de vijand het ons lang mogelijk zal laten, troepen in de onmiddellijk
onderzijn vuur gelegen dorpen Gellicnm en Rhenoy, te verbergen (Kainos, blz. 74).
4*
¤
l