HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 52

JPEG (Deze pagina), 868.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

g ,
vl
Q
50
teekeuingen der bnitenlandsche stuwen schijnt te kunnen doen,
dan moet er een zeer sterke stroom ontstaan, naar ons toe,
die onverwachts intredende, wel eens de vijandelijke kanon-
neerbooten in een uiterst gevaarlijken toestand zou kun11e11 i_
brengen. .
Maar over die stuw later nog een enkel woord, en slechts •°
een enkel, omdat wg niet in ’t bezit zijn van de noodige ge- L
gevens. om deze quaestie in haar geheel te overzien.
VI. De STELLING AAN nn Lnven.
De door Kainos gegeven humoristische schildering van de kron-
kelende Lingedijken is het lezen waard en volkomen stemmen
wij hem toe, dat hier verbetering der defensiemiddelen cl¢~iw­
gencl gevorderd Wordt. `
Moet men echter, zooals hij voorstelt, stelling nemen
vooruit Gellicum en lthenoy, of daarachter? gelooven,
dat het aantal, in beide gevallen gevorderde VVerken zulks
zal moeten uitmaken, omdat hier, zelfs zijn vooruit- j
geschoven Positie, de actieve defensie, slechts zeer plaatselijk [
kan zün. Ten gevolge van het terrein, zal een vijand ons ge- ,
makkelijk kunnen beletten tot Tricht en Deil door te dringen;
verder dan Mariënweerd en de Heilsche Graaf achter Enspijk , ---
4000 _M. vooruit zijn Stelling, ­~ komen wij nooit. · °’
Het beste terrein voor onzen uitval vinden wij nog op den §
rechter Linge­oever, over gem. 1200 M. breedte, bij Mariënweerd
en Beest, waar echter zelfs, daar loozing aldaar op de Linge E
alsdan door den rivierstand, zoo niet onmiddellijk geheel belet, ,
toch spoedig verhinderd zal worden, ook nog waarschijnlijk het
terrein niet eens zoo mooi zal zijn. Wel wil Kainos (met ons leger)
hoogstens tot 3000 M. gaan (blz. 111), maar zelfs met bond- ,
genooten zal van een operatie tege11 den aanval op onze Stelling l
aan de Lek, dan ook waarschijnlijk nimmer sprake kunnen zijn.
Nu zij men indachtig, dat, zeker als het door de Regeering
voorgesteld kanaal te Tiel gemaakt wordt, de Linge boven-
waarts van Asperen zoo opgezet kan worden, dat de uiter-
waarden beneden Beest, geen gelegenheid geven tot den aan-
leg van batterijen, zoodat een gedeelte der kronkelingen in de
dijken geneutraliseerd zal wezen. Verder, dat ook geschut
achter den Diefdijk opgesteld (’t zal, zoo niet voorbereid,
echter grondverplaatsing vorderen), ook mee kan werken,
om een meer nabij gelegen defensie te steunen. ’t ls dus de
I
l